středisko pro výzkum regionálního rozvoje

vedoucí:
  doc. RNDr. Jiří JEŽEK Ph.D.
jezekji@kge.zcu.cz Tel: +420+420377633061, +42602510598
http://www.svrr.zcu.cz
sekretářka:
   Helena BLECHOVÁ
blechovh@kge.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Posláním Střediska pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) je přispívat svými poznatky k udržitelnému sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji měst a regionů. Jsme přesvědčeni, že úkolem regionálních věd a regionálního výzkumu není pouze popis, vysvětlení a prognóza prostorových jevů, ale také aplikace jejich poznatků ve společenské praxi - ve veřejné politice a veřejné správě. Předmětem našeho výzkumného zájmu tak nejsou pouze struktury, procesy a aktéři regionálního a lokálního rozvoje, ale také strategie a nástroje jejich ovlivňování a usměrňování. Usilujeme o pochopení toho, jak instituce jako trh, stát (veřejný sektor) a občanská společnost přispívají k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Jak jej ovlivňují, resp. mohou ovlivňovat.

Snažíme se také formulovat, a k široké veřejné diskusi nabízet, inovativní rozvojové koncepty a strategie, které umožňují městům a regionům adekvátně reagovat na měnící se podmínky makroprostředí. K nejvýznamnějším výzvám, před nimiž dnes města a regiony stojí, patří globalizace, evropská integrace, technologický rozvoj, klimatické a demografické změny a rostoucí konkurence mezi městy a regiony o ekonomické zdroje. V podmínkách znalostní ekonomiky, kam naše společnost směřuje, se dále klíčovým faktorem ekonomického rozvoje (vedle práce a kapitálu) stává kreativita. Výzkum kulturních a kreativních odvětví a jejich přínosů k rozvoji měst a regionů, považujeme za důležitou oblast, na kterou chceme do budoucnosti zaměřit naše badatelské úsilí.

Využíváme především interdisciplinární přístupy, které dokáží integrovat poznatky nejenom sociálních a ekonomických věd (sociální a kulturní geografie, regionální ekonomie, politologie, sociologie, teorie správy a řízení), ale také věd přírodních (fyzická geografie, ekologie) a technických (architektura, výstavba měst, územní a krajinné plánování), které jsou zasazeny do výkladového rámce regionální a komunální politiky (regional and urban governance) a městského a regionálního plánování (urban and regional planning).

Z metodologického hlediska používáme hlavně induktivní postupy, které vycházejí z empirických výzkumů a zpravidla mají bezprostřední vliv na regionální a komunální politiku. Upřednostňujeme techniky kvalitativní výzkumu jako expertní rozhovory, skupinové diskuse a případové studie.

Snažíme se rozvíjet jak základní, tak i aplikovaný výzkum a poradenství pro obce, města a regiony, o čem svědčí níže uvedený seznam řešených projektů. V duchu „praktického obratu“ v metodologii sociálních věd, přistupujeme k teorii a metodologii regionálního a lokálního rozvoje z pohledu praxe. Naším cílem je vytvářet „teorii praxe“. Jedná se o metodologický posun od tradičních systematizujících přístupů, směrem k většímu pragmatismu a konkrétnímu situačnímu poznání (obrat od makroteorií a makroanalýz k mikroteoriím a mikroanalýzám).

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Helena BLECHOVÁ blechovh@kge.zcu.cz 3069, 3051
Mgr. Monika ČECHUROVÁ, Ph.D. mcechuro@kge.zcu.cz 3063
Mgr. Pavel ČERVENÝ cervenyp@kge.zcu.cz 3064
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@rek.zcu.cz 1029,1020,3060
Dr. Ing. Jiří HOFMAN hofman@kpm.zcu.cz 3608,3658
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz 3061
Ing. Lukáš KAŇKA kankal@kge.zcu.cz 3071
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D. rousovam@kge.zcu.cz mateřská dovolená
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Ing. Pavel VALTR, aut. arch. valtr.p@volny.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

O SVRR
  • pdf.gif Podrobné informace o SVRR (Profil SVRR, Zaměření a nabídka vědecko-výzkumných a poradenských aktivit, Doposud řešené projekty)
Certifikovaná metodika "MARKETING JAKO NÁSTROJ TVORBY A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI MĚST"
  • Případní zájemci o aplikaci této metodiky (zástupci obcí, měst a mikroregionů), nechť prosím kontaktují jejího autora doc. RNDr. Jiřího Ježka, Ph.D. na tel. čísle 602 510 598 nebo prostřednictvím mailové adresy jezekji@kmo.zcu.cz  
  • Osvědčení o certifikaci 
  • Popis metodiky 
Výsledky řešení projektu MMR "KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH MĚST V ČESKÉ REPUBLICE" (WD-19-07-1)
  • Poučení ze současného krizového vývoje pro česká města (J. Ježek a kol., 2011, studie) 1_Poučení 
  • Dopady finanční a hospodářské krize na rozvoj měst (J. Ježek, L. Kaňka a kol., 2011, studie) 2_Analýza 
  • Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj měst a venkovských regionů v ČR (publikace, 2011) 3_Sborník příspěvků 
  • Competitivenes and sustainable development of the small towns and rural regions (monography, 2011) 4_Monography 

Kontakt

  • Telefon: +420377633061, +42602510598
  • Fax:

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni