Katedra podnikové ekonomiky a managementu

vedoucí:
  doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
vacik@kpm.zcu.cz Tel: +420+420377633601
Fax: +420+420377633602
http://www.fek.zcu.cz/kpm
tajemnice:
  Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
jircingo@kpm.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Eva BULTASOVÁ
bultasov@kpm.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

01.09.2014
Rozpis studentů k opravným státním zkouškám v září 2014 - Cheb je uložen na Coursewaru KPM/SBZPM záložka stud. mat....    >>>

27.08.2014
je vložen na Coursewaru pod KPM/SBZPM - záložka stud. mat. ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra zajišťuje výuku předmětů ve studijních programech Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Základní zaměření katedry je na podnikovou ekonomiku, management a management lidských zdrojů, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím studiu, v prezenční i kombinované formě studia. Významná je účast katedry na doktorském studijním programu Ekonomika a management.
Metodologie výuky předmětů podnikové ekonomiky staví na moderním pojetí podnikové ekonomiky. Absolventi předmětů vyučovaných v bakalářském i navazujícím stupni studia jsou vedeni k pochopení funkcí v dnešních podnicích a organizacích s důrazem na procesy, jejich architekturu, vazby a funkce. Aplikační výstupy jsou směřovány i do oblasti technologií a interakce s nástroji podnikové ekonomiky. Ve výuce je brán zřetel na problematiku malých a středních podniků.

Předměty týkající se managementu na úrovni podniku staví na inovačním obsahu, ve výuce se uplatní přístupy finanční, projektové i sociálně psychologické. Ve smyslu soudobých trendů jsou rozvíjeny prvky strategického řízení, důraz je kladen na řízení a hodnocení výkonnosti komplexními metodami, vyhodnocování rizika a jeho integrace do manažerského rozhodování až po úroveň dílčích procesů.
Tzv. „měkké“ nástroje řízení jsou rozvíjeny v rámci specializovaných předmětů integrujících aspekty psychologie, sociologie, motivace, komunikace a personalistiky. Výstupy z nich jsou orientovány do oblasti podnikové ekonomiky, managementu, řízení projektů a lidských zdrojů.

Katedra nabízí služby při podpoře výuky managementu všem fakultám ZČU. Dále se katedra významně angažuje při rozvoji sociálního podnikání v neziskovém sektoru.
Zaměření bakalářských a diplomových prací na konkrétní problémy řešené v podnicích a organizacích zaručuje provázanost teoretických vědomostí s aktuálními podněty praxe podniků a organizací v ČR i zemí EU.

Vědeckovýzkumná činnost katedry se zaměřuje na zkoumání prvků výkonnosti na úrovni procesů i podnikatelských subjektů, či organizací. Jsou sledovány, modelovány a hodnoceny vlivy podnikatelského okolí, expozice riziky a reakce při řešení vzniklých situací. Je podporován i výzkum v sektoru malých a středních podniků v globálním prostředí. Metodicky jsou rozvíjeny projektově orientované postupy řešení úkolů.

Rozvoj katedry je stimulován operačními programy EU. Cílem je dosažení kompatibility s ECTS.
Organizačně se katedra člení na oddělení podnikové ekonomiky, oddělení managementu, inovací a projektů a oddělení personálního managementu a psychologie.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc. skalicky@kpm.zcu.cz 3615
doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. vacekj@kpm.zcu.cz 3619,3007,724003943
doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D. vacik@kpm.zcu.cz 3005,3620
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Miloslav BULTAS bultas@kpm.zcu.cz 3601
Ing. Jan CEDL cedlj@arkontakt.cz
Mgr. Jana DVOŘÁKOVÁ dvorj@kpm.zcu.cz 3605
PhDr. Věra DVOŘÁKOVÁ dvor@kpm.zcu.cz 3606
PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3607,3657
Dr. Ing. Jiří HOFMAN hofman@kpm.zcu.cz 3608,3658
Ing. Yvona ŠLECHTOVÁ, Ph.D. slechto@kpm.zcu.cz 3609
Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D. jircingo@kpm.zcu.cz 3610
Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D. mjanuska@kpm.zcu.cz 3623
PhDr. Milan JERMÁŘ, Ph.D. jermar@kpm.zcu.cz 3611
Ing. Veronika LEICHEROVÁ, MBA leicher@kpm.zcu.cz 3627
Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D. mpavlak@kpm.zcu.cz 3614,3664
Ing. Stanislav PIMEK pimek@fek.zcu.cz 3515
Neelu SINGH, M.B.A singh@sma.zcu.cz 3408
Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D. skalovap@kpm.zcu.cz 3616
Ing. Jaroslav SVOBODA jaroslav.svoboda@skoda.cz 3625
JUDr. Ing. Pavel ŠAŠEK, Ph.D. psasek@kpm.zcu.cz 3201
Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. pprochaz@kpm.zcu.cz 3618
Mgr. Jana VACÍKOVÁ vacikovj@kpm.zcu.cz 3621
Ing. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Doktorandi
Ing. Miloslav BULTAS bultas@kpm.zcu.cz 3601
Ing. Marie ČERNÁ macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Martin DEZORT dezy@rek.zcu.cz
Ing. Michael JAKUBÍK
Ing. Eva JELÍNKOVÁ ejelinko@kpm.zcu.cz 3612
Ing. Milena JIŘINCOVÁ milenaj@kpm.zcu.cz 3606
RNDr. Ing. Jaroslav KOČVARA
Lukáš KRACíK, M.Sc.
Ing. Vladislava KŘÍŽOVÁ
Alok KUMAR M.A. kumar@students.zcu.cz
Ing. Veronika LEICHEROVÁ, MBA leicher@kpm.zcu.cz 3627
Ing. Jitka LIŠKOVÁ jliskov@kpm.zcu.cz
Ing. Alena NIGRINOVÁ
Ing. Petra RIEDLOVÁ
Ing. Jaroslav SVOBODA jaroslav.svoboda@skoda.cz 3625
Ing. Radim ŠPICAR rspicar@kpm.zcu.cz 3617
Ing. Eliška VILDOVÁ klatova@kmo.zcu.cz
Ing. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622

Dokumenty ke stažení a odkazy

Ostatní
Pokyny
Bakalářské práce 2013/2014
Bakalářské práce 2014/2015
Diplomové práce 2013/2014
Diplomové práce 2014/2015
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky a obhajoba DP

Kontakt

  • Telefon: +420377633601
  • Fax: +420377633602

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni