Fakulta ekonomická

děkanka:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633001,3501
http://www.fek.zcu.cz
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti:
  doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL Ph.D.
dokoupil@kge.zcu.cz
proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
proděkan pro strategii a rozvoj:
  prof. Ing. Emil VACÍK Ph.D.
vacik@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Kateřina MIČUDOVÁ Ph.D.
pitrovak@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz
sekretářka:
   Ivana KUROVÁ
kurova@fek.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

08.01.2019
Srdečně Vás zveme na 21. ročník plesu Fakulty ekonomické, který se uskuteční 16.3.2019 od 20:00 v Kulturním centru Svoboda v Chebu. K tanci a poslechu zahraje kapela S...    >>>

 

Charakteristika

Fakulta ekonomická (dále jen FEK) byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech - v Chebu a v Plzni.Dvacetiletá existence Fakulty ekonomické uvnitř univerzitního prostředí Západočeské univerzity, jež je charakterizováno interfakultním působením odborných kateder, se prokazatelně projevila ve stabilizaci fakulty, která se vyznačuje velmi kvalitním zázemím pro pedagogickou i výzkumnou činnost, a to v oblasti materiálních i lidských zdrojů. Díky interfakultnímu působení odborných kateder zajišťují výuku např. matematických disciplín, informatiky, právních a humanitních disciplín apod. špičková pracoviště ZČU. Studenti FEK tak mají možnost využívat široký záběr Západočeské univerzity, kde se vyučují jak technické obory (např. Fakulta aplikovaných věd), tak obory humanitní (např. Fakulta právnická, Fakulta filozofická).Počáteční vývoj FEK byl významně ovlivňován rozvojem vnitřní i vnější (zejména zahraniční) spolupráce, a to nejen v oblasti pedagogické, ale též vědeckovýzkumné. Fakulta si vytvořila potřebné kontakty s podniky, firmami a společnostmi z oblasti průmyslu, lázeňství, cestovního ruchu, obchodu, bankovnictví, statistiky apod. Stabilizovala se organizační struktura fakulty, vytvořila se vědeckovýzkumná základna (viz např. založení Střediska pro výzkum regionálního rozvoje) a dále se rozšířila nabídka studijních programů a oborů. V oblasti vnějších vztahů klade fakulta důraz na zahraniční stáže studentů i pedagogů, exkurze, praxe a spolupráci v mezinárodních projektech. V rámci programu Erasmus je nyní již tradičně rozvíjena spolupráce s vysokými školami a univerzitami z Dánska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Polska, Slovenska, Španělska, Finska, a Švédska. Počet studentů, kteří se ročně účastní dlouhodobých studijních pobytů, je více jak 50, řada studentů má možnost účasti na kratších stážích a mezinárodních workshopech. Rozvíjí se i výměnné pobyty studentů v rámci bilaterálních dohod (Mexiko, Rusko, Jižní Korea). Fakulta organizuje výuku pro zahraniční studenty v angličtině a patří v této oblasti mezi nejaktivnější fakulty ZČU v Plzni. Po odborné stránce udržují pracovníci fakulty kontakty s mnoha zahraničními institucemi. Mezi významně aktivní patří: Marquette University Milwaukee (USA), Univerzität Bayreuth, Hochschule Amberg-Weiden, Hochschule Hof (Německo) aj.Vědecká a publikační činnost pracovníků fakulty je vzhledem k jejich počtu na odpovídající úrovni a v posledních letech došlo k opětovnému potvrzení její důležitosti a specifičnosti pro rozvoj západních Čech, podporu regionů v oblasti a prohlubování česko-německé spolupráce. Fakulta pro svůj další rozvoj využívá možností podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dalších národních i evropských zdrojů (GA ČR, FRVŠ, MŠMT, MMR, Leonardo da Vinci, …).Významným krokem pro rozvoj fakulty byl akademický rok 1996/97, kdy bylo po úspěšné akreditaci zahájeno studium v magisterském (inženýrském) stupni studia. V roce 2000 v souvislosti s realizací Boloňské deklarace došlo k přehodnocení původně inovovaného paralelního studia a během roku 2001 byla zahájena příprava inovace studijních programů a oborů tak, aby odpovídala trendům EU. Od akademického roku 2004/2005 jsou nově otevřeny studijní obory Management obchodních činností na bakalářském stupni a Informační management na bakalářském i magisterském stupni, od roku 2007 studijní obor Systémy projektového řízení na bakalářském stupni studia. V roce 2005 bylo na fakultě zahájeno vzdělávání v doktorském studijním programu Ekonomika a management, v oboru Podniková ekonomika a management. Aktuálně probíhá inovace studia dle evropského standardu ECTS.

Personální obsazení

    Kontakt

    • Telefon: 377633001,3501

    Adresa: