doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research
 
e-mail matuskov@fek.zcu.cz
phone  377633062
room  ---

Courses

Č1S4 Člověk a jeho svět s didaktikou 4
Č1S5 Člověk a jeho svět s didaktikou 5
DP Diplomový seminář
EDVL Didaktika vlastivědy
EDVL1 Didaktika vlastivědy 1
GOS Geografie obyvatelstva a sídel
HGCRS Humánní a regionální geografie ČR
HGCRZ Humánní a regionální geografie ČR
MRGV1 Metody regionálně-geografického výzkumu I
MSEVA Metody socioekonomického výzkumu
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2
SSG Sociální a správní geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech