Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Management

děkanka:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633001,3501
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti:
  doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL Ph.D.
dokoupil@kge.zcu.cz
proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
proděkan pro strategii a rozvoj:
  prof. Ing. Emil VACÍK Ph.D.
vacik@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Kateřina MIČUDOVÁ Ph.D.
pitrovak@kem.zcu.cz

Sekretariát

sekretářka:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz Tel: +420377633001,3501
sekretářka:
   Ivana KUROVÁ
kurova@fek.zcu.cz

Studijní oddělení

Studijní­ oddělení - celoživotní vzdělávání (CECEV)
Studijní oddělení - Plzeň (studium prezenční)
Studijní oddělení - Plzeň (studium kombinované)
Studijní oddělení - Plzeň (doktorské studium)
Studijní oddělení - Cheb (studium prezenční)
Studijní oddělení - Cheb (studium kombinované)

Úřední deska a ostatní důležité dukumenty FEK

Úřední deska
Strategické dokumenty

Katedry a střediska

Katedra ekonomie a kvantitativních metod (KEM)
Katedra financí a účetnictví (KFU)
Katedra geografie (KGE)
Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO)
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPM)
Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV)
Centrum podnikání (CP)
Středisko mezinárodních aktivit (SMA)
středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)
Středisko projektových aktivit (SPA)

Orgány fakulty

Vědecká rada FEK (VRFEK)
Oborová rada FEK (ORFEK)
Akademický senát FEK (ASFEK)

Další oddělení

Centrum cestovního ruchu (CECR)
ICT oddělení FEK (ICT-FEK)
Projektová kancelář (PK)
Studentský ekonomický klub (SEK)

Poslání Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji.
 • Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
 • Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti
 • Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty
 • Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku
 • Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU
 • Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty
 • Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí

Struktura

V čele fakulty, která je základním článkem univerzity, stojí a její činnost s plnou zodpovědností řídí děkan, který jmenuje se souhlasem senátu fakulty proděkany pro následující činnosti:
 • pro studijní záležitosti - místo Plzeň
 • pro studijní záležitosti - místo Cheb
 • pro výzkum a vývoj
 • pro vnější vztahy
 • pro projektovou činnost a rozvoj
Výkonným útvarem fakulty je děkanát, který je řízen tajemníkem fakulty. Děkanát fakulty zabezpečuje zejména:
 • agendu děkana, proděkanů, tajemníka a senátu
 • studijní, pedagogické a vědecké záležitosti fakulty
Tajemník fakulty zastupuje děkana ve věcech hospodářských a správních, pokud nejsou v pravomoci kvestora. Základním pracovištěm pro pedagogickou a vědeckou činnost je katedra.
Akademický senát fakulty je zastupitelským orgánem členů akademické obce. Má 16 členů (z nichž 6 jsou zástupci z řad studentů), volí děkana, projednává a schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozpočet a jiné důležité otázky.
Vědecká rada fakulty - členy jmenuje děkan se souhlasem senátu fakulty z profesorů, docentů, vědeckých pracovníků fakulty a dalších významných odborníků. Projednává otázky pedagogické a vědecké činnosti, jmenování profesorů, habilitace docentů a udělování titulu Dr.

Historie

Fakulta ekonomická (dále jen FEK) byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou z osmi fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech - v Chebu a v Plzni.

Dvacetiletá existence Fakulty ekonomické uvnitř univerzitního prostředí Západočeské univerzity, jež je charakterizováno interfakultním působením odborných kateder, se prokazatelně projevila ve stabilizaci fakulty, která se vyznačuje velmi kvalitním zázemím pro pedagogickou i výzkumnou činnost, a to v oblasti materiálních i lidských zdrojů. Díky interfakultnímu působení odborných kateder zajišťují výuku např. matematických disciplín, informatiky, právních a humanitních disciplín apod. špičková pracoviště ZČU. Studenti FEK tak mají možnost využívat široký záběr Západočeské univerzity, kde se vyučují jak technické obory (např. Fakulta aplikovaných věd), tak obory humanitní (např. Fakulta právnická, Fakulta filozofická).

Počáteční vývoj FEK byl významně ovlivňován rozvojem vnitřní i vnější (zejména zahraniční) spolupráce, a to nejen v oblasti pedagogické, ale též vědeckovýzkumné. Fakulta si vytvořila potřebné kontakty s podniky, firmami a společnostmi z oblasti průmyslu, lázeňství, cestovního ruchu, obchodu, bankovnictví, statistiky apod. Stabilizovala se organizační struktura fakulty, vytvořila se vědeckovýzkumná základna (viz např. založení Střediska pro výzkum regionálního rozvoje) a dále se rozšířila nabídka studijních programů a oborů. V oblasti vnějších vztahů klade fakulta důraz na zahraniční stáže studentů i pedagogů, exkurze, praxe a spolupráci v mezinárodních projektech. V rámci programu Erasmus je nyní již tradičně rozvíjena spolupráce s vysokými školami a univerzitami z Dánska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Polska, Slovenska, Španělska, Finska, a Švédska. Počet studentů, kteří se ročně účastní dlouhodobých studijních pobytů, je více jak 50, řada studentů má možnost účasti na kratších stážích a mezinárodních workshopech. Rozvíjí se i výměnné pobyty studentů v rámci bilaterálních dohod (Mexiko, Rusko, Jižní Korea). Fakulta organizuje výuku pro zahraniční studenty v angličtině a patří v této oblasti mezi nejaktivnější fakulty ZČU v Plzni. Po odborné stránce udržují pracovníci fakulty kontakty s mnoha zahraničními institucemi. Mezi významně aktivní patří: Marquette University Milwaukee (USA), Univerzität Bayreuth, Hochschule Amberg-Weiden, Hochschule Hof (Německo) aj.

Vědecká a publikační činnost pracovníků fakulty je vzhledem k jejich počtu na odpovídající úrovni a v posledních letech došlo k opětovnému potvrzení její důležitosti a specifičnosti pro rozvoj západních Čech, podporu regionů v oblasti a prohlubování česko-německé spolupráce. Fakulta pro svůj další rozvoj využívá možností podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dalších národních i evropských zdrojů (GA ČR, FRVŠ, MŠMT, MMR, Leonardo da Vinci, …).

Významným krokem pro rozvoj fakulty byl akademický rok 1996/97, kdy bylo po úspěšné akreditaci zahájeno studium v magisterském (inženýrském) stupni studia. V roce 2000 v souvislosti s realizací Boloňské deklarace došlo k přehodnocení původně inovovaného paralelního studia a během roku 2001 byla zahájena příprava inovace studijních programů a oborů tak, aby odpovídala trendům EU. Od akademického roku 2004/2005 jsou nově otevřeny studijní obory Management obchodních činností na bakalářském stupni a Informační management na bakalářském i magisterském stupni, od roku 2007 studijní obor Systémy projektového řízení na bakalářském stupni studia. V roce 2005 bylo na fakultě zahájeno vzdělávání v doktorském studijním programu Ekonomika a management, v oboru Podniková ekonomika a management. Aktuálně probíhá inovace studia dle evropského standardu ECTS.

Kontakt

 • Telefon: 377633001,3501

    Adresa: