doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

Fotografie
Head of Centre for Regional Development Research
Deputy Head of Department of Geography
Lecturer of Department of Geography
Member of Subject area board
Member of Scientific Board
 
e-mail jezekji@fek.zcu.cz
phone  37763mobil 602 510 598
room  UK 523

Publications

Monographies
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Ježek, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 174s. ISBN 978-80-261-1142-9.
 • Ježek, J. Adaptační strategie rozvoje venkova. Příklady dobré praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 64s. ISBN 978-80-261-0994-5.
 • Ježek, J.; Krbová, J. Metodika revitalizace městských center v kontextu jejich polyfunkčního využití. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 117s. ISBN 978-80-261-0992-1.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 380s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Ježek, J.; Mičudová, K. Investiční potřeby venkovských obcí v České republice. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 66s. ISBN 978-80-261-0991-4.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019. 277s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Megger, N.; Dolejší, M.; Ježek, J.; Dorner, W.; Kepka Vichrová, M.; Kepka, M.; Čerba, O.; Hájek, P.; Fiala, R.; Čada, V.; Dudáček, O.; ; ; PEREGRINUS Silva Bohemica ... po česko-bavorských poutních stezkách. Klatovy : Úhlava, o.p.s., 2018. 111s. ISBN 978-80-906120-3-7.
 • Kopp, J.; Raška, P.; Vysoudil, M.; Ježek, J.; Dolejš, M.; Veith, T.; Frajer, J.; Novotná, M.; Hašová, E. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 165s. ISBN 978-80-261-0719-4.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Kopp, J.; Šaradín, P. Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 95s. ISBN 978-80-261-0679-1.
 • Ježek, J. Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice. Identifikace problémových oblastí a návrh řešení.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 72s. ISBN 978-80-261-0678-4.
 • Ježek, J.; Malast, J.; Kopecký, M.; Kaňka, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 211s. ISBN 978-80-261-0698-2.
 • Ježková, R.; Ježek, J. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 248s. ISBN 978-80-89447-47-3.
 • Ježek, J. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu s.r.o (Vysoká škola v Sládkovičove), 2011. 205s. ISBN 978-80-89267-70-5.
 • Hrdý, M.; Fetisovová, E.; Krechovská, M.; Hofman, J.; Ježek, J.; Ježková, R.; Král'ovič, J.; Křikač, K.; Lukáš, L.; Nagy, L.; Pavlák, M.; Šimek, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 171s. ISBN 978-80-7043-746-9.
 • Hofman, J.; Ježek, J.; Pavlák, M.; Vasiljev, I.; Hodek, V. Vietnam, Vietnamci a globalizace. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-762-9.
 • Dokoupil, J.; Ježek, J.; Matušková, A. Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-760-5.
 • Ježek, J. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 269s. ISBN 978-80-7043-632-5.
 • Ježek, J. Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. 47s. ISBN 80-7043-521-6.
 • Ježek, J. Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 218s. ISBN 80-7043-518-6.
 • Ježek, J. Benchmarking v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. 31s. ISBN 80-7043-519-4.
 • Hofman, J.; Ježek, J.; Starzyczná, H.; Blechová, B.; Janečková, L.; Kolibová, H.; Pellešová, P.; Tuleja, P.; Vaštíková, M. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2005. 343s. ISBN 80-7248-337-4.
Papers in journals
 • Ježek, J. Monitorování a hodnocení smart projektů mezi očekáváním a empirickou evidencí. Geografické informácie, 2022. ISSN 1337-9453.
 • Kopp, J.; Hejduková, P.; Kureková, L.; Ježek, J.; Vogt, D. Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.1, s.14-23, ISSN 1805-0603.
 • Kopp, J.; Vogt, D.; Ježek, J.; Marval, Š.; Hejduk, T.; Roub, R. Možnosti efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč.Neuveden. č.4, s.1-15, ISSN 1805-3246.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Lehnert, M.; Kohout, M.; Ježek, J. Integrating Concepts of Blue-green Infrastructure to Support Multidisciplinary Planning of Sustainable Cities. Problemy Ekorozwoju, 2021, roč.16. č.2, s.137-146, ISSN 1895-6912.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J.; Ježek, J.; Raška, P.; Dolejš, M. Plánování modro-zelené infrastruktury s využitím ekohydrologického hodnocení mikrostruktur města Plzně. Urbanismus a územní rozvoj, 2020, roč.23. č.4, s.7-16, ISSN 1212-0855.
 • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - Quo vadis?. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.20. č.5, s.31-37, ISSN 1212-0855.
 • Ježek, J. Slučování obcí nebo meziobecní spolupráce?. Obec a finance, 2016, roč.1. č.1/2016, s.8-9, ISSN 1211-4189.
 • Ježek, J. Konsolidace obecní struktury v České republice: mezi slučováním obcí a meziobecní spoluprací. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.3, s.73-83, ISSN 1805-0603.
 • Ježek, J.; Janeček, P.; Ircingová, J.; Nosková, M. Ekonomické efekty projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč.Neuveden. č.4/2016, s.4-22, ISSN 1805-3246.
 • Ježek, J. Evaluation of the Project Pilsen – European Capital of Culture 2015. Revija za geografijo, 2016, roč.22. č.11-2, s.81-94, ISSN 1854-665X.
 • Ježek, J. Postoje představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.113-127, ISSN 1805-3246.
 • Slach, O.; Ježek, J. Czechia. disP - The Planning Review, 2015, roč.51. č.1, s.28-29, ISSN 0251-3625.
 • Ježek, J.; Kaňka, L. Regionální rozvoj: od regionálního plánování k regionálnímu managementu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.89-103, ISSN 1805-3246.
 • Ježek, J. Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.104-112, ISSN 1805-3246.
 • Ježek, J. Změna plánovací kultury v českých městech po roce 1989. Geografické informácie, 2014, roč.18. č.1, s.93-102, ISSN 1337-9453.
 • Ježek, J. Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 2014, roč.1. č.1/2014, s.7-21, ISSN 1339-5637.
 • Ježek, J. Evaluační výzkum projektu Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.3-9, ISSN 1805-0603.
 • Ježek, J. Městský marketing - koncepty, aplikace, kritická analýza. Ekonomický časopis, 2011, roč.59. č.3, s.243-258, ISSN 0013-3035.
 • Ježek, J. Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E + M. Ekonomie a Management, 2010, roč.13. č.4, s.123-134, ISSN 1212-3609.
 • Ježek, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč.2. č.2, s.39-43, ISSN 1337-4990.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Mestský marketing a problémy jeho implementácie v Českej a Slovenskej republike. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč.2. č.1, s.22-28, ISSN 1337-4990.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Mestský marketing v Českej a Slovenskej republike a problémy jeho implementácie. Regionální studia, 2007, roč.1. č.1, s.23-27, ISSN 1803-1471.
 • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji a problémy jeho teoretického vymezení. Regionální studia, 2007, roč.1. č.1, s.19-22, ISSN 1803-1471.
 • Ježek, J. Freiwillige Gemeindenverbände als Voraussetzung der selbstständigen Entwicklung der ländlichen Räume. Erfahrung aus der Tschechischen Republik: gegenwärtige Lage und Perspektiven. Revija za geografijo, 2006, roč.1. č.2, s.133-144, ISSN 1854-665X.
 • Ježek, J. Interpretace městského marketingu v komunální praxi. Marketingová panoráma, 2004, roč.2. č.1, s.8-11, ISSN 1336-1864.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Kommunale Körpererziehung, ihre Führung, Finanzierung, Prognose, Methodik und das Modell der kommunalen Körpererziehung in den Gemeinden. Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft, 1998. s.41-45. ISSN 1436-8064.
Chapters in a book
 • Ježek, J. Případová studie: Revitalizace centra města Žatce. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.60-88. ISBN 978-80-7676-044-8.
 • Ježek, J. Revitalizace městských center v České republice: aktéři, problémy, řešení, faktory úspěšnosti. Výsledky empirického výzkumu. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. První část: Problémy a výzvy, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s.65-83. ISBN 978-80-7598-777-8.
 • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - kritická analýza plánovacích postupů a názorů na strategické plánování. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení, Praha : Wolters Kluwer, 2015, s.82-124. ISBN 978-80-7552-263-4.
 • Ježek, J. Strategické plánování měst a regionů z evropské perspektivy od 30. let po dnešek: vývoj, koncepce, problémy. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení, Praha : Wolters Kluwer, 2015, s.13-26. ISBN 978-80-7552-263-4.
 • Ježek, J. K teorii a metodologii regionálního rozvoje. Veda a školstvo v regiónoch Monografia I., Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s.115-124. ISBN 978-80-89267-73-6.
 • Ježek, J. Učení, sítě a samoregulace - klíčové prvky učících se regionů. Veda a školstvo v regiónoch Monografia I., Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s.125-131. ISBN 978-80-89267-73-6.
 • Ježek, J. Strategické regionální plánování. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.39-43. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Zemědělská politika a politika rozvoje venkova. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.169-179. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Politické vědy (politologie). Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.67-71. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Management regionálního rozvoje. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.461-469. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Regiony - jejich typologie a význam. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.282-287. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Výzkum průmyslových zón. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.243-255. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Komunální podpora hospodářství - přehled nástrojů místní podpory ekonomiky. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.150-157. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Strategie obsazení průmyslového parku Cheb a význam marketingu v zóně. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2005. s.257-259. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Kreativní milieu jako předpoklad regionálního rozvoje malého a středního podnikání. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.63-67. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Profil Karlovarského kraje. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.229-237. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Místní podpora hospodářství očima chebských podnikatelů a představitelů místní samosprávy v západních Čechách. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.236-239. ISBN 80-7248-337-4.
Papers in Proceedings
 • Ježek, J.; Majer, T. Komunitní energetika a bariéry jejího zavádění. In Conference Proceedings - Business Trends. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Kopp, J.; Hejduk, T.; Marval, Š.; Ježek, J.; Roub, R.; Urban, F. Efektivní hospodaření se srážkovou vodou na různých funkčních typech rozvojových ploch urbanizovaných území. In Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA Voda 2021. Brno : Asociace pro vodu ČR. z.s., 2021, s.404-410. ISBN 978-80-11-00385-2.
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
 • Ježek, J. Koncepční přístupy k zajištění veřejných služeb na venkově: Zkušenosti z německé regionální politiky a prostorového plánování. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s.411-417. ISBN 978-80-210-9268-6.
 • Kopp, J.; Ježek, J. Experience of Czech cities with the implementation of ecohydrological management. In Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Graz : Institut für Geographie und Raumforschung, 2018, s.53-60. ISBN 978-3-9502276-7-3.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Podpora místního ekonomického rozvoje, rozvojové problémy a budoucí výzvy obcí a měst v České republice. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.381-388. ISBN 978-80-210-8970-9.
 • Ježek, J. Budoucnost českých obcí mezi slučováním a meziobecní spoluprací?. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.841-847. ISBN 978-80-210-8587-9.
 • Ježek, J. Proč strategické plány nestačí? K aplikaci manažerských přístupů v komunální politice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s.403-412. ISBN 978-80-7509-459-9.
 • Ježek, J. Strategické plánování českých obcí a měst. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.699-708. ISBN 978-80-210-8272-4.
 • Ježek, J. Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska. In Geografické informácie. Nitra : CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2016, roč.20. č.2, s.188-200, ISBN 1337-9453neuvedeno.
 • Ježek, J. MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V NĚMECKU, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU – ORGANIZAČNÍ POHLED. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.463-469. ISBN 978-80-210-7861-1.
 • Šlehoferová, M.; Ježek, J. Návrh metodického postupu hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí na příkladu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.626-632. ISBN 978-80-210-7861-1.
 • Šlehoferová, M.; Ježek, J. EcoC as an Opportunity for Economic Growth: a Case Study of Similar Cities. In 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Košice : Technical University of Košice, 2015, s.900-910. ISBN 978-80-553-2015-1.
 • Kaňka, L.; Ježek, J. Spolupráce podniků, škol a veřejné správy při plánování lidských zdrojů v Plzeňském kraji pro období 2014-2020. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s.299-305. ISBN 978-80-210-6840-7.
 • Kaňka, L.; Ježek, J. Evropský region Dunaj-Vltava: Na cestě k Evropskému seskupení pro územní spolupráci. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s.337-343. ISBN 978-80-210-6257-3.
 • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst: nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s.372-376. ISBN 978-80-210-6257-3.
 • Ježek, J. Strategic municipal development planning in the Czech Republic. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011, s.105-111. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Ježek, J. Problémy strategického plánování rozvoje měst v České republice. Kritická analýza. In XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s.161-168. ISBN 978-80-210-5513-1.
 • Ježek, J. Management v regionálním rozvoji aneb je možné řídit regionální rozvoj?. In 1. česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008, s.47-52. ISBN 978-80-245-1437-6.
 • Ježek, J. Podpora rozvoje místní ekonomiky v malých městech České republiky. In National and Regional Economics VII. Košice : Ekonomická fakulta technickej univerzity v Košiciach, 2008. s.341-347. ISBN 978-80-553-0084-9.
 • Ježek, J. Kritické faktory úspěšnosti managementu v regionálním rozvoji. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-7. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Ježek, J. Podpora místního ekonomického rozvoje v malých městech České republiky. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.320-326. ISBN 978-80-210-4625-2.
 • Ježek, J. Wellness jako výzva pro české lázně a střediska cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2008, s.1-5. ISBN 978-80-87035-13-9.
 • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji v podmínkách dynamických změn. In Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Kunovice : Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2008, s.129-134. ISBN 978-80-7314-144-8.
 • Ježek, J. Vnímání regionálních disparit a představy jejich řešení na základě empirických výzkumů. In Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s.35-42. ISBN 978-80-7043-761-2.
 • Ježek, J. Regionální rozvojové agentury : okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s.128-138. ISBN 978-80-210-4325-1.
 • Ježek, J. K výzkumu malého a středního podnikání. In Regio 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.40-44. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Ježek, J. Problémy realizace regionální politiky v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.262-265. ISBN 978-80-7041-812-3.
 • Ježek, J. Praktické problémy uplatňování marketingu v podmínkách českých měst. In Území, znalosti a rozvoj na počátku 21. století. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s.295-303. ISBN 978-80-248-1554-1.
 • Ježek, J. Partnership and cooperation as the key factors of the local economic development. Current state and perspectives in the Czech Republic. In Local Governance and Substainable Development. Paris / Cergy Pontoise : Association de Science Régionale de Langue Francaise, 2007. s.347-347.
 • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji. In Agrarian Perspectives XVI.. Praha : Czech University of Life Sciences, 2007. s.1-9. ISBN 978-80-213-1675-1.
 • Ježek, J. Učící se region jako koncept usměrňování regionálního rozvoje. In Regio 2007. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s.194-199. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Zkušenosti s čerpáním strukturálních fondů v České republice na příkladu venkovských mikroregionů. In Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. s.96-100. ISBN 978-80-8069-872-0.
 • Ježek, J. Regionální konkurenceschopnost na příkladu Karlovarského kraje : kritická analýza. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University, 2007. s.366-373. ISBN 978-80-8073-957-7.
 • Ježek, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. In INPROFORUM 2007. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007. s.251-256. ISBN 978-80-7394-016-4.
 • Ježek, J. Management regionálního rozvoje a jeho teoretické vymezení. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s.41-46. ISBN 80-210-4155-2.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Marketingové aktivity obcí a měst v západních a jižních Čechách. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s.97-101. ISBN 80-210-4148-X.
 • Ježek, J. Perspektivy mikroregionální spolupráce v České republice. In Regióny - vidiek - životné prostredie 2006. I. časť. Nitra : Slovenská polnohospodárska univerzita, 2006. s.193-198. ISBN 80-8069-709-4.
 • Ježek, J. Strategické regionální plánování. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.81-85. ISBN 80-7073-516-X.
 • Ježek, J. Manažeři a jejich role v místním a regionálním rozvoji. In Regio 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.43-51. ISBN 80-7043-517-8.
 • Ježek, J. Zemědělská politika a politika rozvoje venkova. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.71-80. ISBN 80-7073-516-X.
 • Ježek, J. Management v mikroregionálním rozvoji v České republice: současný stav a problémy. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.69-86. ISBN 80-7043-472-4.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Poptávka po cykloturistice a její význam pro regionální rozvoj. Poznatky z Německa, Rakouska a České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.203-208. ISBN 80-7041-895-8.
 • Ježek, J. Regiony - jejich typologie a rostoucí význam. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.5-10. ISBN 80-7043-472-4.
 • Ježek, J. Kritické zhodnocení podmínek a praktických zkušeností s managementem v místním a regionálním rozvoji v České republice. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.87-103. ISBN 80-7043-472-4.
 • Ježek, J. Učení se, sítě a samoregulace jako základní stavební kameny učících se regionů. In National and Regional Economics VI. Košice : Technical University, 2006. s.140-144. ISBN 80-8073-721-5.
 • Ježek, J.; Pauličková, R. Marketing of towns in theory and practice. Experience in applying marketing in the Czech Republic and Slovak Republic. In New Members - New Chalanges for the European Regional Development Policy. Košice : Technical University, 2006. s.159-163. ISBN 80-225-2060-8.
 • Ježek, J. Regionální rozvojové agentury: okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.4-38. ISBN 80-7073-516-X.
 • Ježek, J. Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej. In Politika zrównowazonego rozwoju oraz Instrumenty zarzadzania miastem. Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. s.225-231. ISBN 83-7395-188-1.
 • Ježek, J. Problémy územního rozvoje maloobchodní sítě a možnosti jejich řešení. In Česká cesta k zákazníkům. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. s.39-44. ISBN 80-86708-28-4.
 • Ježek, J. Dobrovolná sdružení obcí a měst v České republice a jejich budoucnost. In Veřejná správa 2006. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. s.185-189. ISBN 80-7194-882-9.
 • Ježek, J. Regionální management aneb jak efektivně řídit regionální rozvoj?. In Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s.24-37. ISBN 80-7368-261-3.
 • Ježek, J. Inovativní přístupy k řízení regionálního rozvoje. In I. virtuální konference - "Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize)". Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. s.81-88. ISBN 80-7314-075-6.
 • Ježek, J. Regionální management : teoretické vymezení a shrnutí dosavadních praktických poznatků. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2005. s.73-78. ISBN 80-210-3888-8.
 • Ježek, J. Regionální management a jeho vymezení. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2005. s.39-42. ISBN 80-89220-21-5.
 • Ježek, J. Klastry malých a středních podniků v Karlovarském kraji. In Ekonomika regionů. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s.20-20. ISBN 80-7318-359-5.
 • Ježek, J. Komunální podpora hospodářství v teorii a praxi.. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2004. s.55-65. ISBN 80-210-3549-8.
 • Ježek, J. Možnosti využití benchmarkingu v regionálním rozvoji. In Marketing a média = Regionálny marketing. Trnava : Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, 2004. s.158-161. ISBN 80-89034-82-9.
 • Ježek, J. Benchmarking jako strategie rozvoje obcí a měst. In Public Administration 2004. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. s.109-111. ISBN 80-7194-684-2.
 • Ježek, J. Marketing obcí a měst v západních Čechách očima jejích představitelů. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.55-60. ISBN 80-7043-334-5.
 • Ježek, J.; Matoušková, K. Regionální management v Rakousku. Případová studie.. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.51-75. ISBN 80-7043-334-5.
 • Ježek, J.; Pauličková, R. Regionální management jako cesta k udržitelnému regionálnímu rozvoji. In National and regional economics V. Košice : Technical University, 2004. s.277-286. ISBN 80-8073-223-X.
 • Ježek, J. Městský marketing v teorii a praxi. In Hradecké ekonomické dny 2003. Sborník příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2003. s.50-53. ISBN 80-7041-845-1.
 • Ježek, J. Kreativní milieu jako předpoklad rozvoje malého a středního podnikání. In Výkonnosť malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a v Českej republike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Belu, Ekonomická fakulta, 2003. s.91-95. ISBN 80-8055-840-X.
 • Ježek, J. Implementace marketingu do správy a rozvoje měst. Případová studie ze západních Čech. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava : Vysoká škola báňská - TU Ostrava, katedra veřejné ekonomiky, 2003. s.1-11. ISBN 80-248-0430-1.
 • Ježek, J. Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje jako výzkumný úkol. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Regio 2002 a IMPA 2002. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s.82-92. ISBN 80-7082-926-5.
 • Ježek, J. Kreativní milieu jako předpoklad regionálního rozvoje. In Sborník konference REGIO 2003. Cheb : MIM Consulting, s.r.o., 2003. s.85-89. ISBN 80-239-1505-3.
 • Ježek, J. Marketing obcí a měst v teorii a praxi. Případová studie ze západních Čech.. In Marketing a médiá - Regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2003. s.208-215. ISBN 80-89034-49-7.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Komunální tělovýchova, aktuální stav, řízení a financování v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. In Optimální působení tělesné zátěže: sborník vědecké konference. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, vydavatelství Gaudeamus, 1998. s.182-189. ISBN 80-7041-386-7.
Textbooks
 • Ježek, J.; Dokoupil, J.; Kaňka, L.; Matušková, A.; Šlehoferová, M. Regionální rozvoj. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 122s. ISBN 978-80-261-0462-9.
 • Kopp, J.; Ježek, J. Udržitelný rozvoj měst a regionů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 144s. ISBN 978-80-261-0470-4.
 • Ježek, J. Aplikovaná geografie města. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2004. 145s. ISBN 80-7043-275-6.
 • Pavlák, M.; Ježek, J.; Jakubíková, D. Cestovní ruch. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995. 268s. ISBN 80-7082-185-X.
Posters, Lectures
 • Kopp, J.; Vogt, D.; Bureš, L.; Hejduk, T.; Ježek, J.; Roub, R.; Štěpán, M. Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. 2022.
 • Hejduk, T.; Kopp, J.; Marval, Š.; Ježek, J.; Roub, R.; Bureš, L.; Urban, F. Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. 2022.
 • Kopp, J.; Hejduk, T.; Marval, Ś.; Ježek, J.; Roub, R.; Urban, F. Východiska efektivního hospodaření se srážkovou vodou na pilotních lokalitách rozvojových ploch měst. 2021.
 • Ježek, J. Zur Situation der Wirtschaftsgeographie und der geographischen Regionalforschung in der Tschechischen Republik.. Materialien zur Raumplanung und Raumforschung., Bayreuth, 2005.