doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

Fotografie Secretary of Department of Geography
Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research
 
e-mail kopp@fek.zcu.cz
phone  377633065
room  UK 525

Courses

DP Diplomový seminář
EEG Environmentální ekonomická geografie
EEM Ekonomie a management životního prostředí
EXKM Exkurze z krajinného managementu
FG1 Fyzická geografie 1
FGK Fyzická geografie světa
GO Geografie ostrovů
GPK Geografie Plzeňského kraje
PMR Plánování měst a regionů
SRGV2 Samostatná terénní praxe 2
UGE Úvod do studia geografie
URZ Udržitelný rozvoj území
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech