Schopnost podniků aplikovat růstový potenciál při zvyšování výkonnosti


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004