Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v MSP


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:GAČR 402/02/0160
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2002-2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Společný projekt s FEL ČVUT.
Anotace:
Jak ukazují skutečnosti spojené s propadem mnoha našich podniků, a to jak velkých, tak malých a středních, je hlavní příčinou nedostatečná konkurenční schopnost. Ta se projevuje v nedostatečné schopnosti nabízet na trhu výrobky a služby, které naleznou pozitivní ohlas u zákazníků. U mnoha podniků je však problém ještě hlubší v tom, že postupně ztratily schopnost konkurenceschopnost znovu najít. Projekt vychází ze stávajících a v rámci projektu uskutečněných poznatků z vlastní i vědecko-pedagogické praxe, publikační činnosti vlastní i cizí, kontaktů s managementem řady firem a výsledku účelového terénního výzkumu u vybraných podniků. Na základě toho budou získány a analyzovány poznatky o managementu nosných subsystémů a jejich problémech. Projekt vyústí ve zpracování souboru námětů a způsobů jejich uplatnění, které se projeví ve zlepšení konkurenční schopnosti a zvýšení prosperity firem. Projekt směřuje i k obohacení výuky na českých vysokých školách a širší publicitě závěrů.
Cílem výzkumu je na základě
 poznatků řešitelů získaných dlouholetou odbornou, výzkumnou a pedagogickou činností v dané oblasti, jakož i předchozí publikační činnosti
 studia literatury (domácí i zahraniční vč. firemní dokumentace)
 přímých kontaktů s manažery řady podniků
 poznatků získaných v rámci pedagogické činnosti, zejména při vedení bakalářských, diplomových, doktorských či habilitačních prací
 výsledků účelově provedeného a vyhodnoceného terénního výzkumu u vybraného souboru podniků
získat, soustředit, utřídit, analyzovat a objektivně zhodnotit soubor poznatků týkajících se stavu v jakém se management nosných subsystémů podniků nachází, jaké konkrétní problémy brzdí jeho rozvoj, jaké potřeby pro urychlené řešení situace pociťuje, které lze využít ke zpracování souboru konkétních námětů a způsobů jejich uplatnění směřujících k takovému zvýšení efektivnosti vnitropodnikového řízení nosných subsystémů podniku, které se projeví ve zlepšení jejich konkurenceschopnosti a v důsledku toho i ve zvýšení jejich prosperity. Tyto výstupy pak využít i pro obohacení a zvyšování efektivnosti výukového programu na českých vysokých školách, případně v dalších vzdělávacích institucích, jakož pro širší publicitu uzpůsobenou relativně bezproblémovému využití i v postupně se stabilizujících podmínkách podniků.