Aplikace systému managementu jakosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Bohuslav ŠIMEK
Číslo projektu:513005
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci výzkumu byly posuzovány vhodné modely zajišťování jakosti a po posouzení vhodnosti systémů jakosti byl vybrán model zajištění jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001-2001. Dále proběhlo posouzení možnosti využít stávajících postupů a metod zajištění systému jakosti dle standardů norem jakosti ČSN EN ISO v podmínkách vzdělávání univerzitního typu.Vzhledem k tomu, že tento systém je již používán v rámci některých vzdělávacích zařízení nejen v České republice, ale i ve světe bylo zjištěno, že systém jakosti dle norem ISO je vhodný i pro oblast vzdělávání. Systém řízení jakosti je v moderním pojetí především systémem řízení a tudíž jej lze aplikovat nejen na výrobu, ale i na oblast služeb, zdravotnictví a v neposlední řadě i vzdělávání.
Při výzkumu byly zapojeni nejen vybraní studenti různých ročníků fakulty, ale velkou měrou se v rámci výuky předmětu management jakosti zapojili studenti 2. ročníku navazujícího magisterského stupně studia, resp. 5. ročníku magisterského stupně studia. Na základě zkušeností akademických pracovníků katedry a zapojených studentů byly vytipovány oblasti, které se nejvíce projevují na kvalitě studia. Z pohledu akademických pracovníků byl brán spíše zřetel na hlediska kvality získaných znalostí studenty, jejich měření – ověřování ( metody zkoušení ) při řešení problému zajištění jakosti. Z pohledu studentů převažovalo zaměřeni na podmínky studia, kvalitu zpracovávaných kvalifikačních prací a seminárních prací. Častým tématem ze strany studentů byly i procesy, které mnozí nepovažují za důležité faktory při hodnocení jakosti-kvality vzdělávání jako např. stravování v menze, přístup do budov ZČU, problematika knihovny, problematika studovny, dosažitelnost informací potřebných pro studium – orientace se v různých předpisech fakulty a univerzity.

Na základě rozboru jednotlivých činností a procesů, které v rámci katedry – fakulty, celé ZČU probíhají byly zpracovány technicko organizační postupy, které vymezují jednotlivé činnosti a procesy v rámci dané problematiky. Z výzkumu vyplynulo, že systém managementu jakosti dle norem ČSN EN ISO je možné aplikovat v rámci katedry ekonomiky podniku a účetnictví.