Mezinárodní srovnání manažerských vlastností a způsobů chování manažerů z pohledu studentů.


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem tohoto výzkumného projektu je bližší poznání efektivních manažerských vlastností uplatňovaných v různých státech světa a zároveň způsobů chování manažerů z pohledu studentů. Základem tohoto projektu je rozsáhlý mezinárodní výzkum, který se již uskutečnil v 62 zemích světa. Výzkum je zaměřen na dvě základní oblasti/ dva segmenty:
1. VŠ studenty ekonomických oborů,
2. VŠ studenty technických oborů.

Výzkum je založen zejména na dotazníkových šetřeních, která se uskuteční v České republice na Masarykově Univerzitě v Brně a na Západočeské univerzitě v Plzni (FEK a FEL). Výsledky českých dotazníkových šetření byly porovnávány s výsledky kolegů Technické univerzity v Chemnitz, SRN.

Zpracování tohoto projektu napomohlo k prohloubení spolupráce s partnery z českých i zahraničních univerzit. Zároveň umožnilo nahlédnout do vnímání současné situace manažerského chování z pohledu studentů vysokých škol a posoudit požadované způsoby jednání manažerů v jednotlivých národních kulturách. Pochopení odlišností ve způsobech chování manažerů z různých světových kultur mělo napomoci k vytvoření efektivnějšího procesu ekonomické globalizace.