Management inovací ve znalostní společnosti – případové studie


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/1311/3005
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Metodiky hodnocení výzkumných projektů, management portfolia, metodika přípravy případových studií a jejich využití ve výuce, ochrana duševního vlastnictví