Zvláštnosti personální práce v multikulturním prostředí s důrazem na státy EU


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkumný projekt se zabývá zhodnocením multikulturních rozdílů v řízení lidských zdrojů v České republice a v Německu. Jedná se o téma, které se v poslední době v České republice velmi diskutuje a má velký praktický význam také pro rozvoj malého a středního podnikání v západočeském pohraničí, kde otázka multikulturních rozdílů vytváří řadu nedorozumění a problémů, s nimiž se obzvláště malí a střední podnikatelé potýkají.

Důraz je kladen především na otázku zavádění nových motivačních prvků v personální činnosti firem.

Jedná se o projekt, který probíhal ve spolupráci s Fachhochsschule Weiden-Amberg za účasti studentů obou vysokých škol.

Na závěr řešení projektu byl uspořádán mezinárodní česko-německý workshop za účasti studentů obou výše uvedených vysokých škol. Projekt tak prohloubil přeshraniční výzkum malého a středního podnikání v česko-německém hospodářském prostoru.

Výstupem projektu vedle workshopu byly též příspěvky na konferencích a seminářích.