Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Období řešení:2011-2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkum je zaměřen na problematiku společenské odpovědnosti firem (CSR), zejména etického a korektního podnikání a přístupu k zákazníkům a uplatňování tohoto chování v praxi firem v podmínkách ČR. Kromě šetření postojů a názorů firem a zákazníků k dílčím aktivitám obchodních partnerů (dodavatelů i odběratelů) a prodejcům na spotřebitelském trhu je projekt zaměřen na formulaci doporučení managementu malých a středních firem obchodu, služeb i výroby pro tuto oblast firemní praxe s cílem zvýšit jejich angažovanost v celospolečenských otázkách a korektním podnikání bez ohrožení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti.
The research is focused on issues of corporate social responsibility (CSR) particularly on ethical and proper business actions, attitude to consumers and implementation of proper behavior in conditions of the Czech Republic. In addition to discovering customers and companies opinions of their business partners(suppliers and customers) and retailers partial activities, the project aims to formulate recommendations for management of small and medium sized companies (active in services and manufacturing) to strengthen their engagement on the field of social issues and correct business without menacing their performance and competitiveness.