Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka HOLUBOVÁ
Číslo projektu:SGS-2012-037
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum chování podnikatelských subjektů na trhu, jeho hodnocení a vnímání zákazníkem. Na toto chování bude nazíráno několika pohledy, stejně jako na oblast působení jednotlivých podnikatelských subjektů, mezi kterými budou zástupci maloobchodních firem, bank, stavebních firem a v neposlední řadě také společnosti napříč sektory čerpající dotace ze strukturálních fondů EU. Součástí projektu bude také výzkum postojů zákazníků k etickému podnikání a korupci z hlediska její společenské akceptovatelnosti. Na základě výstupů z jednotlivých částí budou formulována doporučení pro management podniků s cílem začlenit názory a postoje zákazníků a nevhodné chování konkurenčních subjektů do jejich podnikové strategie i chování subjektu samotného na trhu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Petrtyl, J. Security and Trustworthiness as Drivers of E-shop Competitiveness (Opinions of Young Customers). Journal of Competitiveness, 2012, roč.4. č.1, s.83-98, ISSN 1804-171X.
  • Šuldová, A.; Cimler, P.; Hauan, N. Informal Learning Institutions and Their Impact on the Learning Process. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.4, s.42-49, ISSN 1214-9187.
  Statě ve sborníku
  • Kaňka, L. Transparentní čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v České republice. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.46-60. ISBN 978-80-261-0171-0.
  • Petrtyl, J. Alza.cz: marketingová strategie pro dosažení konkurenční výhody. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.62-96. ISBN 978-80-261-0171-0.
  • Cimler, P.; Loudová, L. Analýza etického chování mobilních operátorů v ČR. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.7-21. ISBN 978-80-261-0171-0.
  • Cimler, P. Fyzická dostupnost služeb maloobchodu - předpoklad pro volbu alternativ nákupu. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.23-35. ISBN 978-80-261-0171-0.