Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-15-029
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem tohoto projektu je zvýšit zapojení odborníků z praxe do výuky vybraných předmětů na FEK ZČU, které umožní studentům rozšířit teoretické poznatky o praktický pohled. Odborník z praxe vystoupí s přednáškou na dohodnuté téma ve vybraných předmětech FEK. V rámci přednášky odborník připraví prezentaci nebo případovou studii, která bude k dispozici pro studenty daného předmětu a tím přispěje k jeho inovaci z pohledu přiblížení se požadavkům trhu práce a budoucích zaměstnavatelů.