Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem smluvního výzkumu je inovace strategického marketingového plánu společnosti Novitera, a.s. Tato inovace vychází ze zpracovaných analýz prostředí se zaměřením na vybrané trhy. Závěry analýzy prostředí jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy. Na základě uvedených analýz jsou formulována doporučení a návrhy pro inovaci strategického marketingového plánu podniku.