Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-18-040
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2018-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je zefektivnit výuku odborných předmětů na Fakultě ekonomické ZČU, resp. jejích dvou katedrách, s důrazem na praktické aplikace vyučovaných odborných témat. Důvodem pro danou skutečnost je fakt, že Fakulta ekonomická ZČU má zájem neustále propojovat teoretické aplikace s praxí a umožnit tak studentům lépe chápat probíranou látku a umět získané znalosti prakticky využívat. Dalším přínosem projektu bude též větší zájem studentů na participaci ve výuce a prohloubení vztahu s vyučujícími. Praktické aplikace budou zpracovány studenty na dohodnutá témata v rámci vybraných předmětů Fakulty ekonomické ZČU (při výběru témat budou zohledněny výstupy studentské ankety ke kvalitě výuky). Akademičtí pracovníci budou samozřejmě studentům k dispozici a budou zastávat roli konzultantů. Výstupem budou vytvořené podklady ve formě praktických aplikací – úloh včetně jejich možných řešení, případových studií apod., které poté budou k dispozici studentům daných předmětů v rámci stránek jednotlivých předmětů v Courseware ZČU. Výše uvedené přispěje k doplnění materiálů k předmětům tak, aby předměty byly atraktivnější a přehlednější pro studenty a též aby studenti sami otevřeli témata, která by rádi v daných předmětech neopomněli a byli tak kvalitněji připraveni na uplatnění na trhu práce.