Podpora vzniku inovačních firem


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Období řešení:2018

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci aktuální RIS3 strategie Plzeňského kraje se na podporu vzniku inovačních firem zaměřuje strategická oblast 4 – Inovace, konkrétně specifický cíl 4. 1 – Zvýšit počet domácích firem založených na inovacích.
Vypracovaná odborná studie mapuje příklady dobré praxe v této oblasti v České republice, ale vychází i z vybraných zahraničních inspirací. Studie byla zpracována v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807. Její zadavatelem této odborné studie byla Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., se kterou byla struktura studie průběžně konzultována.