Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu: 5115/0001/19 (519009)
Období řešení:2018-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Pro objednatele byla zpracována marketingová situační analýza zahrnující analýzu makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí podniku. Dále byly navrženy jednotlivé části strategického marketingového plánu a operativního marketingového plánu pro rok 2019. Celý projekt byl zaměřen na produkt VA 521.