Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:VS-19-020
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Navrhovaný projekt bude zkoumat aktuální využití a aplikaci vybraných moderních technologií v marketingové komunikaci. Navazuje na předešlý projekt „SGS 2013-063 Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě“. V souvislosti s návazností na předešlý výzkum a využití jeho výsledků je výzkumný záměr rozšířen o oblast marketingové komunikace trhů B2B, která je v dnešní době často opomíjena výzkumnými týmy v ČR. Projekt je členěn na dvě základní zkoumané oblasti, a to již zmíněný trh B2B a dále B2C. B2C trh budeme dále členit na výzkumné podoblasti, kde budeme zkoumat využití vybraných moderních technologií v marketingové komunikaci podniků služeb. Především se budeme věnovat oblasti cestovního ruchu, maloobchodu a případně dalším oblastem, které vyplynou z literární rešerše. Zkoumat budeme hlavně malé a střední podniky. Výzkum bude zaměřen na obě strany komunikace, tedy na komunikátora a komunikanta. Bude využito smíšeného výzkumu, při kterém se předpokládá využití především kvantitativních metod při výzkumu komunikátorů a kombinace kvalitativních a kvantitativních metod při výzkumu příjemců zprávy.