Výzkum možností efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém managementu a marketing managementu českých podniků


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:GAČR 402/03/0668
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2003-2005

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Exaktní metody se do jisté míry dostaly do povědomí i praxe řady našich podniků, které však často neumí tyto nástroje managementu účinně využívat. Často to vyplývá ze způsobu prezentace těchto metod v různých kurzech, ale i z literatury, která je v České republice k dispozici. Řídícím pracovníkům v podnicích dosud není u nás k dispozici účinná pomůcka s přehledem exaktních přístupů a racionálních postupů použitelných v managementu a marketingu firem, postihující specifické transformační podmínky ekonomiky s omezeným domácím trhem. V rámci navrhovaného projektu se počítá se zmapováním a sondou stavu využívání modelů, metod a racionálních postupů ve firmách v ČR a srovnání tohoto stavu s vyspělými zahraničními ekonomikami v rámci dostupných údajů s možností využití existujících kontaktů pracoviště navrhovatele (Rakousko, Německo, Velká Británie, USA). Dále se předpokládá návrh, resp. uzpůsobení vybraných metod pro praktické použití, včetně návrhu, vývoje a implementace znalostního systému, který doporučí výběr vhodné metody či skupiny metod řešící daný problém, a tuto volbu analyzuje a zdůvodní. Výsledkem projektu dále bude studie možných a v podmínkách ČR pro firmy použitelných exaktních nástrojů a následné zpracování závěrečné zprávy spolu s publikováním možností využití kvantitativních metod v logistickém managementu v prostředí ČR s důrazem na praktickou aplikovatelnost a proces interpretace a implementace získaných výsledků.
Záměrem projektu je:
a) provedení šetření o stávajícím stavu, případných zkušenostech a omezeních ve využívání exaktních metod v managementu, jakož i o schopnostech vhodné metody aplikovat a o zájmu o jejich aplikace při řešení určitých problémů;
b) vyhledání, utřídění, modifikace a přizpůsobení či případný vývoj konkrétních aplikovatelných metod; volba a ověření výběru těchto metod pro potřeby podnikové praxe;
c) návrh, vývoj a implementace znalostního systému, který dle popisu řešeného problému a popisu dostupných vstupních dat vybere na základě své znalostní báze vhodnou metodu či skupinu metod řešící daný problém; výstupem systému bude i analýza rozhodovacího procesu a zdůvodnění vybrané volby;
d) v návaznosti pak instruktivní zpracování případových studií pro aplikace relativně jednoduchých metod pro řešení manažerských úloh souvisejících s rozhodováním o dominantních nástrojích marketingového mixu;
e) vytvoření sborníku vhodných metod pro podnikatele a doporučení pro jejich vzdělávání na vysokých školách universitního i neuniversitního typu, popř. dalšího vzdělávání.