Realizace nových navazujících magisterských studijních programů na FEK


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:MŠMT ev.č. 2004/660
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2004

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Program je zaměřen na zahájení realizace nově akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů Podniková ekonomika a management a Informační management počínaje akademickým rokem 2004/05. Fakulta předpokládá postupné nahrazení tzv. „dlouhých“ magisterských studijních programů programy navazujícími, avšak ještě v roce 2004 nebudou studenti přijatí do nových navazujících magisterských SP zahrnuti do počtu ministerstvem financovaných studentů. Předložený projekt řeší financování těchto studentů v ZS akad. roku 2004/05 v souladu s prioritou 1 bod aa) Vyhlášení rozvojových programů na rok 2004.
Cíl projektu: Zajistit realizaci nově akreditovaných navazujících studijních programů (SP) v plném rozsahu počínaje akad. rokem 2004/05.
Z toho vyplývají dílčí cíle:
a) začlenit studijní plány nových SP do univerzitního informačního systému, připravit přijímací řízení
b) připravit rozvrhové akce, rezervovat učebny a laboratoře, zařadit potřebné pedagogické výkony do plánů příslušných kateder
c) po všech dalších stránkách organizačně i technicky připravit start akreditovaných SP
d) zbezpečit bezproblémový rozběh a realizaci výuky v uvedených SP od 20. 9. 2004.

Rozvojový projekt MŠMT, dotace: 1 072 tis. Kč