Specifický výzkum - dílčí část: Implementace CRM v podnikové praxi


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: