Transformační proces v ČR a jeho dopady na plzeňský region


Hlavní řešitel na FEK: Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: