SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0379
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2010-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Smyslem projektu SYPROM je na základě známých trendů rozvoje oboru managementu (především projektů a procesů) inovovat navazující studijní program "Systémové inženýrství a informatika" a podpořit růst odborníků schopných úspěšně se zapojit do problémů, které řeší moderní podniky v globální ekonomice.

K tomuto cíli směřují jednotlivé aktivity, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se především o vytvoření obsahu 22 vybraných nových, resp. inovovaných předmětů (z toho jednoho v anglickém jazyce). U jednotlivých předmětů budou vypracovány přednášky, materiály pro semináře, zkušební otázky a testy, metodické příručky a studijní opory v e-learningu. V rámci projektu budou realizovány 2 pilotní běhy inovovaných předmětů.

Projekt si klade za cíl zabezpečit zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách v delším časovém horizontu. Mezi další cíle patří podpora tvorby týmů, zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a zapojení odborníků z praxe do výuky.
Pro udržitelnost výstupů projektu po ukončení financování z prostředků ESF se předpokládá souběžná práce na budoucí akreditaci nového navazujícího studijního oboru "Systémy projektového řízení", jehož stěžejní část budou tvořit předměty inovované v rámci tohoto projektu. Inovované předměty budou zároveň nabízeny jako volitelné pro studenty všech fakult ZČU.Více informací.


    Update cookies preferences