UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/17.0054
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2011-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce.
K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy.
V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV).
Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

Základní aktivity
1) Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků
2) Zahraniční praxe a odborné stáže studentů, příp. akademických pracovníků
3) Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi (informační dny u partnerů projektu, konference, pracovní workshopy atd.)
4) Interaktivní "zimní škola" pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce
5) Vytvoření projektových kanceláří na FEK ZČU a EF TUL (rozvoj spolupráce, metodická podpora projektů VaV)
6) Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami (mezioborovost)

Partneři projektu:
- BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
- Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o. s.
- České vysoké učení technické v Praze
- Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
- Okresní hospodářská komora Cheb
- Okresní hospodářská komora v Chomutově
- Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
- Technická univerzita v Liberci

www stránky projektu: www.unipranet.zcu.cz

    PUBLIKACE:

    Monografické publikace
    • Ircingová, J.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
    • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.