Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Studie v rámci Inovačních voucherů Karlovarského kraje: Hlavním cílem této studie je návrh a konkretizace marketingových opatření, která v krátkodobém a střednědobém horizontu povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti, potažmo i ke zvýšení obratu a zisku firmy Nelan spol. s r.o. V rámci studia bylo provedeno rozsáhlé primární šetření relevantního trhu.