Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do EU


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:MZV RB /10/3/98
Období řešení:1999-2000

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt byl zaměřen na analýzu socioekonomické situace v českém pohraničí se zřetelem na přípravu integrace ČR do EU. Na projektu spolupracovalo 5 geografických pracovišť, každé pracoviště mělo garanci za odpovídající úsek pohraničí – UJEP Ústí n.L. česko-saské pohraničí, ZČU v Plzni česko-bavorské pohraničí, UK Praha česko-rakouské pohraničí, MU Brno česko-slovenské pohraničí a OU Ostrava česko-polské pohraničí. Terénním šetřením byla získána originální data v oblastech přeshraniční spolupráce obcí, trhu práce, zahraničního kapitálu a hraničních přechodů, výsledky projektu byly publikovány v časopise Geografie.