Pracovně podmíněná migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce s ohledem na zapojení Česka do EU


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:205/02/0321
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2002-2004

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Trh práce a pracovně podmíněné migrace tvoří podstatnou součást socioekonomického vývoje na všech řádovostních úrovních. Svým komplexně podmíněným charakterem a dopadem reflektují v konkrétním případě úspěšnost, či neúspěšnost té které lokality (regionu). Projekt se soustředil na sledování reálné situace (v Česku a modelových regionech) s důrazem na verifikaci vybraných migračních teorií v praxi. Jedním z použitých prostředků se stala vlastní empirická šetření, provedená v různých cílových skupinách: obyvatelstvo, pendleři a cizinci pracující (žijící) u nás. Postupně se utvářející mezinárodní (přeshraniční) trh práce prohlubuje zapojení Česka do evropských integračních procesů. Přesto dosud jen poměrně malá část obyvatel (v pohraničí přirozeně více oproti vnitrozemí) má osobní zkušenost s prací v zahraničí. V porovnání se členskými zeměmi EU převažuje konzervativní přístup k potenciální mobilitě, založený na silné spjatosti s místem bydliště. Projevuje mimořádné postavení sousedních zemí: jako cílová země se prosazuje zejména Německo, mezi zdrojovými dominuje Slovensko. Vstup Česka do Evropské unie působí na zdejší trh práce a migrace jak pozitivně (např. možnost expanze), tak negativně (např. regulačními opatřeními). Konkrétní vývoj bude odvislý od všeobecných podmínek (legislativních, ekonomických aj.) a endogenního potenciálu jednotlivých území. Tomu budou odpovídat scénáře vývoje, jakož i možnosti jejich usměrnění (ovlivnění).