Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:403/03/1369
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2003-2005

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci řešení grantového projektu byly zhodnoceny teoretické a metodologické přístupy k výzkumu polarizace prostoru a vymezeny problémové (periferní) oblasti na území Česka (v různých řádovostních úrovních regionů). Ve smyslu teoretických rámců kritického realizmu byly kombinovány formy extenzivního a intenzivního výzkumu. Byl proveden intenzivní výzkum v modelových územích (odlišných geografickou polohou a historickým vývojem). V rámci řešení projektu se podařilo poznat a pojmenovat mechanizmy polarizace prostoru v Česku a na základě statistických dat a dat z mikroregionální analýzy modelových území vypracovat typologii periferních oblastí. Řešitelé hodnotili jednak roli státní správy a samosprávy v rámci podpory regionálního rozvoje, jednak souvislosti integrace periferních oblastí do systému nadnárodních struktur (zejména EU). Výsledky řešení zkoumané tematiky umožnily vytvořit prognózy budoucího vývoje a definovat nástroje regionálního rozvoje periferních oblastí. Z výzkumu vyplynula zejména potřeba soustředit výzkumné aktivity na roli lidského a sociálního kapitálu, který je významnou součástí mechanizmu polarizace prostoru a klíčovým způsobem určuje možnosti dalšího rozvoje periferních území. Výsledky výzkumu jsou shrnuty v monografii (Jančák, Havlíček, Chromý, Marada a kol. 2005).