Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl3 – empirie a opatření


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu: 378
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Na základě realizované rozsáhlého dotazníkového šetření a na základě best-practice z oblasti kolem něm.-fr. hranice je nutné navrhnout opatření k zintenzivnění přeshraničního návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí. Součástí projektu je i vědecká konference shrnující výstupy projektu.