Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkum je zaměřen na hodnocení ekonomických dopadů festivalu Živá ulice v roce 2018. V rámci festivalu probíhá ve vybraných dnech dotazníkové šetření, při kterém jsou účastníci dotazování na důvod návštěvy, spokojenost s akcí a vynaložené náklady. Na základě tohoto šetření ve vazbě na počet návštěvníků, náklady akce a další faktory lze propočítat ekonomické dopady uvedené akce v Plzni, resp. v Plzeňském regionu.