Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000060
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio-ekonomického rozvoje společnosti. Předmětem řešení je využít dosavadního poznání (podmínkách ČR i zahraničí) v oboru ekonomie, územního plánování, krajinného inženýrství, vodárenství a stokování či demografie a prostřednictvím multidisciplinárního přístupu ekonomů, hydrologů, geografů, urbanistů či environmentalistů komplexně pokrýt oblast na pomezí společenských, přírodních a technických věd, kdy budou hodnoceny socio-ekonomické aspekty napojení na centrální přivaděče v alternaci s identifikací nových lokálních zdrojů, rozšířením stávajících kapacit vodních zdrojů pro zajištění požadovaných potřeb pitné vody.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Hejduková, P.; Marval, Š.; Roub, R.; Zrostlík, Š.; Kopp, J.; Hejduk, T.; Sychová, P.; Kureková, L.; Pavlíčková, L.; Mičudová, K.; Bureš, L. Jak na pitnou vodu?. Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2021. 32s. ISBN 978-80-88323-70-9.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Kureková, L.; Hejduková, P.; Vogt, D.; Hejduk, T. Relationships between Insufficient Drinking Water Supply and the Socio-Economic Development of Small Municipalities: Mayors’ Opinions from the Czech Republic. Water, 2021, roč.13. č.15, s.1-25, ISSN 2073-4441.
  • Hejduková, P.; Hejduk, T.; Roub, R.; Zrostlík, Š. Jak na pitnou vodu nejen v malých obcích. Moderní obec, 2021, roč.27. č.11, s.40, ISSN 1211-0507.
  • Hejduková, P.; Kureková, L.; Hejduk, T.; Sychová, P. Zásobování pitnou vodou je zejména v menších obcích často problém. Moderní obec, 2021, roč.27. č.9, s.34-35, ISSN 1211-0507.
  • Hejduková, P.; Kureková, L.; Hejduk, T.; Marval, Š.; Cölba, M. Zásobování pitnou vodou jako rozvojový potenciál obcí – pohled malých obcí v rámci celorepublikového dotazníkového šetření. SOVAK, 2021, roč.30. č.1, s.12-18, ISSN 1210-3039.
  • Hejduková, P.; Hejduk, T.; Roub, R.; Sychová, P.; Zrostlík, Š. Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. Moderní obec, 2021, roč.27. č.10, s.32-33, ISSN 1211-0507.
  • Hejduková, P.; Kureková, L.; Hejduk, T.; Marval, Š.; Roub, R. Dostupnost pitné vody jako rozvojový faktor malých obcí z pohledu obyvatel a starostů. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.2, s.80-89, ISSN 1805-0603.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Water scarcity: regional analyses in the Czech Republic from 2014 to 2018. OECONOMIA COPERNICANA, 2020, roč.11. č.1, s.161-181, ISSN 2083-1277.
  • Marval, Š.; Hejduková, P.; Roub, R. Dostupnost pitné vody v malých obcích. Geografické rozhledy, 2019, roč.29. č.2, s.8-11, ISSN 1210-3004.
  Statě ve sborníku
  • Kureková, L.; Hejduková, P.; Hejduk, T.; Roub, R.; Zrostlík, Š. Socio-ekonomické aspekty zajištění dostupnosti pitné vody v malých obcích ČR pohledem dvou dotazníkových šetření.. In Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021. Brno : Asociace pro vodu ČR, z. s., 2021, s.569-572. ISBN 978-80-11-00385-2.
  • Zrostlík, Š.; Hejduk, T.; Kasal, R.; Hejduková, P. Propojení vodárenských soustav jako příležitost k zajištění kvalitního zdroje vody.. In Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021. Brno : Asociace pro vodu ČR, z. s., 2021, s.154-161. ISBN 978-80-11-00385-2.
  • Kureková, L.; Hejduková, P.; Hejduk, T.; Cölba, M.; Roub, R. Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.. In Preliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference. Praha : IISES, 2020, s.99-109. ISBN 2336-6044978-80-7668-002-9.
  • Marval, Š.; Hejduková, P.; Roub, R.; Dušková, K.; Zajíček, A.; Hejduk, T. Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti. In 13. bienální konference VODA 2019. Brno : CzWA, 2019, s.554-558. ISBN 2694-7013neuvedeno.
  Odborné mapy
  • Marval, Š.; Hejduková, P.; Roub, R.; Cölba, M.; Kopp, J.; Hejduk, T.; Bureš, L.; Dušková, K.; Fučík, P.; Zajíček, A.; Pavlíčková, L.; Sychová, P.; Mičudová, K.; Kureková, L.; Tomek, M.; Vlčková, M. Vliv zabezpečení zásobování pitnou vodou na demografický (socio-ekonomický) vývoj malých obcí. 2020. ISBN 978-80-88323-00-6; MZE ČR.
  • Cölba, M.; Marval, Š.; Hejduková, P.; Roub, R.; Kopp, J.; Hejduk, T.; Bureš, L.; Dušková, K.; Fučík, P.; Zajíček, A.; Pavlíčková, L.; Sychová, P.; Mičudová, K.; Kureková, L.; Tomek, M.; Kaplická, M. Optimalizace a ekonomická náročnost zásobování pitnou vodou. 2020. ISBN 978-80-88323-18-1; MZE ČR.
  Postery, přednášky
  • Marval, Š.; Kopp, J.; Hejduková, P.; Roub, R.; Hejduk, T. Socio-ekonomické aspekty zásobování obyvatelstva malých obcí pitnou vodou. 2020.