Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Číslo projektu:DF/SU/09/16
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2021-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Katedra geografie při FEK ZČU v Plzni se dlouhodobě zabývá česko-bavorského příhraničím. V rámci nového magisterského studia se studenti mají ještě více seznámit s problematikou česko-bavorské spolupráce, jejím rozvojem a specifiky. Na základě společné schůzky s partnerskou vysokou školou Hoschschule Hof bylo dohodnuto, že dosavadní spolupráce (Erasmus+, Double Degree) by měla být prohloubena v rámci konkrétního projektu. Jeho cílem je seznámit se s dopady pandemie covid-19 na život a ekonomické aktivity v česko-bavorském přihraničí. Tato analýza bude provedena v rámci stávající výuky na obou partnerských školách a budou do ni aktivně zapojeni studenti i pedagogové. Do projektu bude zapojeno cca 30 studentů z české a 15 z bavorské strany. Ti budou diskutovat s klíčovými aktéry regionálního rozvoje a následně budou v malých týmech zpracovávat získané informace, které budou na závěr prezentovat na panelové diskusi.
    fotografie