Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možnosti jejich rozvoje na vysokých školách


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2021

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.