Sustainable Development Goals in education and in action!


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2022-2024

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

ESDGs! projekt je zaměřen na implementaci principů a cílů udržitelného rozvoje do výuky. Projekt se zaměřuje na oblast vytváření nových podnikatelských řešení a obchodních modelů v souvislosti s udržitelným rozvojem, či na modifikaci strategie ve stávajících podnikatelských řešeních a obchodních modelech. Tento vzdělávací přístup bude do značné míry respektovat a využívat digitální trendy a moderní nástroje distančního vzdělávání. Použití těchto nástrojů odráží rostoucí trend aktivního zapojení těchto nástrojů do vzdělávání. Primární cílovou skupinou, na kterou jsou kurzy zaměřeny, jsou studenti vysokých škol, ale také široká veřejnost (dospělí), která absolvuje kurz MOOC. Projekt má 2 hlavní výsledky projektu. První výsledek se zaměřuje na vytvoření sady výukových materiálů, která respektuje oblast udržitelného rozvoje, jeho management a podnikatelské příležitosti, které reagují na udržitelnost. Druhý výsledek představuje vytvoření MOOC kurzu (Massive Open On-line Course) s danou tematikou, který bude dostupný zdarma a online široké veřejnosti.

Více informací a výstupy projektu na webových stránkách - https://esdgs.erasmus.site/cs/
    fotografie