Mobility Západočeské univerzity v Plzni


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2022