Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2023-003
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2023-2025

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vybrané oblasti managementu a marketingu organizací v kontextu rozvoje digitální společnosti. Primárně je orientován na výzkum dopadů demografických a technologických změn na fungování soudobých organizací, které budou zkoumány ve dvou rovinách. Významným aktuálním specifikem bude rovněž zkoumání post-Covidových dopadů právě do managementu a marketingu. První rovina představuje výzkum dopadů digitalizace a pandemie Covid na oblast řízení lidských zdrojů, primárně na témata kvalita pracovního života, diverzita a vzdělávání a rozvoj. Druhá rovina sleduje vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) na podnikání se zaměřením na management a marketing. Výzkumné aktivity budou zaměřené na zkoumání implementace ICT zejména pro digitální marketing a jeho využívání v organizačním prostředí i obecně pro komunikaci mezi lidmi v současné společnosti. Primární zaměření bude na témata sociální e-commerce a využívání sociálních médií pro branding organizací.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Eger, L.; Egerová, D. The Relation Between Leadership and Expected Results from the Educational Process Within School Culture. Journal of Elementary Education, 2023, roč.16. č.1, s.1-19, ISSN 1855-4431.