Konkurenceschopnost malých měst v České republice


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:WD-19-07-1
Poskytovatel:MMR
Období řešení:2007-2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

zodpovědný řešitel projektu

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Ježek, J. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu s.r.o (Vysoká škola v Sládkovičove), 2011. 205s. ISBN 978-80-89267-70-5.
  • Ježková, R.; Ježek, J. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 248s. ISBN 978-80-89447-47-3.
  • Dokoupil, J.; Ježek, J.; Matušková, A. Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-760-5.
  • Ježek, J. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 269s. ISBN 978-80-7043-632-5.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Ježek, J. Městský marketing - koncepty, aplikace, kritická analýza. Ekonomický časopis, 2011, roč.59. č.3, s.243-258, ISSN 0013-3035.
  • Ježek, J. Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E + M. Ekonomie a Management, 2010, roč.13. č.4, s.123-134, ISSN 1212-3609.
  • Ježek, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč.2. č.2, s.39-43, ISSN 1337-4990.
  • Ježek, J.; Ježková, R. Mestský marketing a problémy jeho implementácie v Českej a Slovenskej republike. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč.2. č.1, s.22-28, ISSN 1337-4990.
  • Ježek, J.; Ježková, R. Mestský marketing v Českej a Slovenskej republike a problémy jeho implementácie. Regionální studia, 2007, roč.1. č.1, s.23-27, ISSN 1803-1471.
  • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji a problémy jeho teoretického vymezení. Regionální studia, 2007, roč.1. č.1, s.19-22, ISSN 1803-1471.
  Kapitoly v knize
  • Ježek, J. Učení, sítě a samoregulace - klíčové prvky učících se regionů. Veda a školstvo v regiónoch Monografia I., Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s.125-131. ISBN 978-80-89267-73-6.
  • Ježek, J. K teorii a metodologii regionálního rozvoje. Veda a školstvo v regiónoch Monografia I., Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s.115-124. ISBN 978-80-89267-73-6.
  Statě ve sborníku
  • Kaňka, L.; Ježek, J. Evropský region Dunaj-Vltava: Na cestě k Evropskému seskupení pro územní spolupráci. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s.337-343. ISBN 978-80-210-6257-3.
  • Ježek, J. Strategic municipal development planning in the Czech Republic. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011, s.105-111. ISBN 978-3-86367-007-8.
  • Ježek, J. Problémy strategického plánování rozvoje měst v České republice. Kritická analýza. In XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s.161-168. ISBN 978-80-210-5513-1.
  • Matušková, A. Malá města Plzeňského kraje: typologie, specifika, konkurenceschopnost. In Geodny Liberec 2008. Liberec : Technická univerzita, 2009, s.95-102. ISBN 978-80-7372-443-6.
  • Ježek, J. Vnímání regionálních disparit a představy jejich řešení na základě empirických výzkumů. In Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s.35-42. ISBN 978-80-7043-761-2.
  • Matušková, A. Vývojové tendence malých měst Plzeňského kraje. In Geografické informácie 12. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, s.116-122. ISBN 978-80-8094-541-1.
  • Ježek, J. Podpora místního ekonomického rozvoje v malých městech České republiky. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.320-326. ISBN 978-80-210-4625-2.
  • Ježek, J. Podpora rozvoje místní ekonomiky v malých městech České republiky. In National and Regional Economics VII. Košice : Ekonomická fakulta technickej univerzity v Košiciach, 2008. s.341-347. ISBN 978-80-553-0084-9.
  • Ježek, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. In INPROFORUM 2007. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007. s.251-256. ISBN 978-80-7394-016-4.

  Update cookies preferences