Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Číslo projektu:SGS-2010-029
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2010-2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem výzkumného projektu je navrhnout procesy organizace tak, aby podpořily růst výkonnosti organizace. Projekt je rozdělen horizontálně do několika etap: analýza současného stavu, definování konzistentní terminologie, výzkum od stolu a výzkum v terénu (dotazníky a strukturované rozhovory), návrh inovovaných, resp. nových procesů, hodnocení projektu. Projekt je rozdělen i vertikálně (funkcionálně): procesy personálního řízení a znalostního managementu, procesy řízení strategie spojené s implementací a portfolia projektů (včetně samotných projektů), procesy řízení výzkumu, vývoje a inovací, procesy environmentálního managementu, které jsou spojovací nití všech procesů. V projektu jde o výzkum procesů řízení, tudíž podle obecné kategorizace se jedná o procesy určení cílové hodnoty, procesy určení zdrojů, procesy transformace zdrojů (tvorba výstupů) a procesy měření, kontroly a hodnocení včetně zpětné vazby. Výkonnost organizace je chápána jako míra plnění zadaných cílů organizace. K tomu je třeba navrhnout soubor měřených a hodnocených metrik. Je využita komplexní metoda řízení výkonnosti organizace, např. metoda Balanced Scorecard (BSC).

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 128s. ISBN 978-80-261-0012-6.
  • Horová, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 128s. ISBN 978-80-261-0012-6.
  • Skalický, J.; Jermář, M.; Svoboda, J. Projektový management a potřebné kompetence. 2010. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 389s. ISBN 978-80-7043-975-3.
  • Vacík, E.; Šašek, P. Úloha kvality v řízení výkonnosti v organizacích veřejné správy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 138s. ISBN 978-80-7043-970-8.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Danis, W.; Liu, L.; Vacek, J. Values and Upward Influence Strategies in Transition: Evidence From the Czech Republic. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, 2011, roč.42. č.2, s.288-306, ISSN 0022-0221.
  • Pitrová, K. Possibilities of the Altman Zeta Model Application to Czech Firms. E + M. Ekonomie a Management, 2011, roč.14. č.3, s.66-76, ISSN 1212-3609.
  • Egerová, D. Predikce využití e-learningu jako možného nástroje rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Media4u Magazine, 2010, roč.7. č.3, s.61-65, ISSN 1214-9187.
  • Daněk, J.; Plevný, M.; Teichmann, D. The rational operation of the urban transport line network by minimisation of the needed vehicles. E+M Ekonomie a management, 2010, roč.13. č.2, s.53-61, ISSN 1212-3609.
  • Horová, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura a image podnikatele - nové výzvy. Višegrád, 2010, roč.1. č.1, s.134-138, ISSN 1338-2543.
  • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura a image podnikatele - nové výzvy. Višegrád, 2010, roč.1. č.1, s.134-138, ISSN 1338-2543.
  Statě ve sborníku
  • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Vol 1 and 2. Aberdeen : ACAD CONFERENCES LTD, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
  • Ircingová, J. Specifika řízení projektů prostřednictvím virtuálních projektových týmů. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec : TU v Liberci, 2011, s.179-183. ISBN 978-80-7372-720-8.
  • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Academic Publishing Limited, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
  • Svoboda, M. The Profitability of Moving Average Methods in the Czech Stock Exchange. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.448-455. ISBN 978-80-7372-755-0.
  • Pitrová, K.; Divišová, P. RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST PODNIKU. In Trendy v podnikání 2011 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2011. ISBN 978-80-261-0051-5.
  • Jermář, M. Možnosti rozvíjení znalostního potenciálu firem. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Nová ekonomika, nové přístupy?. Praha : VŠE Oeconomia, 2011, s.1-8. ISBN 978-80-245-1802-2.
  • Zahradníčková, L.; Šebesta, T. Balanced Scorecard v neziskové organizaci. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.91-95. ISBN 978-80-7372-720-8.
  • Plevný, M.; Kubišová, T. The optimization process of the stock control management by means of the random method of storing. In Mathematical Methods in Economics 2011. Praha : Professional Publishing, 2011, s.562-568. ISBN 978-80-7431-058-4.
  • Pitrová, K. The Altman's Z-Score Model - Comparing the model parameters of czech companies with the original Altman's study results. In Creating Global Competitive Economies - Proceedings of The 17th International Business Information Management Association Conference. USA : IBIMA Publishing, 2011, s.495-504. ISBN 978-0-9821489-6-9.
  • Januška, M. Communication as a key factor in Virtual Enterprise paradigm support. In Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage. Kuala Lumpur : International Business Information Management Association (IBIMA), 2011, s.1-9. ISBN 978-0-9821489-5-2.
  • Taušl Procházková, P.; Horová, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Vol 1 and 2. Aberdeen : ACAD CONFERENCES LTD, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
  • Januška, M. Communication in Virtual Enterprise Paradigm. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th international DAAAM symposium. Vienna : DAAAM International Vienna 2011, 2011, s.571-572. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
  • Zahradníčková, L.; Vacík, E. The Basic Characteristics of Successful Business Strategy. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, 2011, s.1383-1384. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
  • Vacík, E.; Zahradníčková, L. Process Performance - A Significant Tool of Competitiveness of Entreprises in Contemporary ERA. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.547-556. ISBN 978-80-7372-755-0.
  • Taušl Procházková, P.; Horová, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Academic Publishing Limited, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
  • Ircingová, J. Zlepšování výkonnosti - model vyspělosti řízení projektů, programů a portfolia. In Projektový management 2010. Brno : Společnost pro projektové řízení, 2010. s.87-92. ISBN 978-80-254-7023-7.
  • Plevný, M.; Lavičková, P. Modelling of evaluation of a company investment into an information system - case study. In Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s.536-541. ISBN 978-80-7394-218-2.
  • Skalický, J. Vývoj teorie projektového managementu - kategorie projektů, přístupy. In Projektový management 2010: možnost nebo nutnost. Brno : Společnost pro projektové řízení o.s., 2010, s.39 - 46. ISBN 978-80-254-7023-7.
  • Skalický, J.; Holečková, Y. Teorie projektového managementu - kategorie projektů, styly a přístupy k řízení. In Rozvoj manažmentu v teorii a praxi. Žilina : Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s.68-73. ISBN 978-80-554-0294-9.
  • Divišová, P.; Pitrová, K. Program PIMS jako pomocník při volbě podnikové strategie. In IMEA. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s.1-9. ISBN 978-80-7395-254-9.