Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0059
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2012-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:AKTUÁLNĚ

Realizace projektu skončila k 31. 12. 2014. Krátké shrnutí projektu naleznete zde.


CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Období realizace projektu: 1.1.2012 - 31.12.2014
Prioritní osa: 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Smyslem projektu je na základě nejnovějších trendů v oboru a na základě požadavků praxe komplexně inovovat bakalářský studijní program "Ekonomika a management" a podpořit růst odborníků schopných uspět na globálním trhu práce.
Tento cíl bude naplněn pomocí jednotlivých aktivit projektu. Jedná se o inovaci celkem 44 (z toho 9 v cizím jazyce) a vytvoření 4 nových předmětů. U jednotlivých předmětů budou vypracovány studijní opory v e-learningu, inovovány jejich obsahy s ohledem na aktuální vývoj odborných poznatků v dané problematice a požadavky potenciálních zaměstnavatelů, vytvořen studijní text a provedena speciální inovace, např. zapojení IS SAP do výuky. V rámci projektu budou realizovány 2 pilotní běhy inovovaných předmětů s celkem 4695 podpořenými studenty.
Projekt si klade za cíl zabezpečit zkvalitňování vzdělávání na VŠ v delším časovém horizontu. Mezi další cíle patří zvyšování odborných kompetencí akad. pracovníků (165 osob) a zapojení odborníků z praxe do výuky.

Základní aktivity:
1) Inovace povinných a volitelných předmětů společného základu studijního programu Ekonomika a management
2) Inovace předmětů studijního oboru Management obchodních činností
3) Inovace předmětů studijního oboru Podniková ekonomika a management
4) Pilotní ověření inovovaných předmětů a zapojení odborníků z praxe
5) Implementace podnikového informačního systému do výuky vybraných předmětů
6) Další vzdělávání akademických pracovníků

Partneři projektu:
- Česká andragogická společnost, o. s.
- Česká marketingová společnost
- Komora certifikovaných účetních ČR
- Okresní hospodářská komora Cheb
- Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
- SAP ČR, spol. s r. o.

DOKUMENTY:PUBLIKACE:

Statě ve sborníku
  • Januška, M.; Tlučhoř, J. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU INEM - KOMPLEXNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové, 2014, s.93-99. ISBN 978-80-7435-481-6.
Učební texty, skripta
  • Petrtyl, J. Online marketing: Vybraná témata. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 70s. ISBN 978-80-261-0484-1.
  • Králová, L. Vybrané marketingové aplikace. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 81s. ISBN 978-80-261-0459-9.
  • Gangur, M. Základy implementace webového informačního systému. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 160s. ISBN 978-80-261-0485-8.
  • Martinčík, D.; Vyskočil, J. Dialog o dvou systémech ekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 104s. ISBN 978-80-261-0456-8.
  • Červený, J. Finanční účetnictví. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 84s. ISBN 978-80-261-0458-2.fotografie