Výzkum vlivu sledování, hodnocení a predikce vývoje organizačních procesů na celkovou výkonnost


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2012-028
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2012-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem výzkumného projektu je optimalizace, respektive racionalizace, celkové výkonnosti organizace pomocí sledování, hodnocení a predikce vývoje řídících a kontrolních organizačních procesů. Dále je potřeba identifikovat "Best practice" běžně používané v praxi a vytvořit určitou metodiku či doporučení pro implementaci. V neposlední řadě je účelem projektu podpořit širší zapojení mladých vědeckých pracovníků, respektive studentů doktorského a magisterského studia, do evropské vědecké komunity na vyšší kvalitativní úrovni. Proces je rozdělen horizontálně do pěti větví, které se zabývají analýzou metod pro hodnocení výkonosti podniku respektive procesu, sledováním a predikcí podnikových procesů, analýzou a predikcí rizik ovlivňujících výkonnost podnikových procesů, analýzou a aplikací diversity managementu v souvislosti s výkonností a využitím ICT v řízení, optimalizaci a racionalizaci podnikových procesů. Zároveň je projekt rozdělen do tří etap, kde v první etapě bude provedena analýza současného stavu poznání a rešeršní práce využitelná pro odbornou činnost studentů. Ve druhé etapě bude probíhat vlastní výzkum, který je také orientován ve směru témat závěrečných prací studentů. V poslední etapě projektu dojde k sumarizaci výsledků s důrazem na publikační činnost.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Jermář, M. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, roč.7. č.15, s.51-58, ISSN 1802-8527.
  • Eger, L.; Egerová, D. e-Learning trends in Central Europe: The case of the Czech Republic. Knowledge Management & E-Learning, 2013, roč.5. č.3, s.375-387, ISSN 2073-7904.
  • Egerová, D. Integrovaný talent management - nové paradigma pro talent management. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.2, s.8-13, ISSN 1805-0603.
  • Jermář, M. Rozvoj znalostního potenciálu firem - inspirace pro management lidských zdrojů. E+M Ekonomika a Management, 2012, roč.15. č.2, s.85-93, ISSN 1212-3609.
  • Januška, M.; Kurkin, O.; Poór, P. Návrh prostředí pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů. ElectroScope, 2012, roč.2012. č.3, s.1-8, ISSN 1802-4564.
  Statě ve sborníku
  • Zahradníčková, L.; Vacík, E. Scenarios as a Strong Support for Strategic Planning. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.665-669. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Januška, M.; Špicar, R. MANAŽERSKÁ HRA DEMOSTRUJÍCÍ PRINCIPY METODY 5S. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.382-389. ISBN 978-80-7435-366-6.
  • Kracík, L.; Vacík, E.; Plevný, M. Application of the multi-project management in companies. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.316-324. ISBN 978-80-7372-953-0.
  • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Krechovská, M. Evolving innovation perspectives on higher education and its role to competitiveness. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.575-584. ISBN 978-80-7372-953-0.
  • Vacík, E.; Zahradníčková, L. Růst hodnoty firmy a kapitálová struktura. In FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ OPTIKOU ROKU 2013. Praha : Oeconomica, 2013, s.696-701. ISBN 978-80-245-1959-3.
  • Špicar, R.; Januška, M. Payday Loan Trap Modeling Using System Dynamics Archetypes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s.963-972. ISBN 978-0-9860419-1-4.
  • Januška, M.; Šťastná, L. Industrial Engineering in the Non-Manufacturing Processes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s.747-766. ISBN 978-0-9860419-1-4.
  • Januška, M.; Kudrna, J. Utilization of free lean games in education and comparison of results in business and academic field. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.101-105. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Šrámková, B.; Fiedler, L.; Januška, M.; Kudrna, J.; Šťastná, L. Kanban Principle Training Game "Kanban Bar". In Advances in Sustainable and Competitive Manufacturing Systems. Heidelberg : Springer, 2013, s.1451-1459. ISBN 2195-4364978-3-319-00557-7.
  • Leicherová, V.; Januška, M. Recommendations for the Selection of the Appropriate Decision-Making Style for the Selected Problem Situations Using the Vroom-Yetton-Jago Model. In Vision 2020: Innovation Development Sustainability Economic Growth. Wien : International Business Information Management Asociation (IBIMA), 2013, s.908-920. ISBN 978-0-9860419-0-7.
  • Jiřincová, M.; Zahradníčková, L. Partial Marketing Strategies and their Practical Utilization in the Czech Republic. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.78-83. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Taušl Procházková, P. Using specific business support tools to encourage SMEs activities. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.55-60. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
  • Vacek, J.; Ircingová, J. Collaborative Tools in Project Management. In Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.601-609. ISBN 978-80-7372-953-0.
  • Vacek, J. Business Models and Innovation. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.1-7. ISBN 978-80-261-0321-9.
  • Egerová, D.; Eger, L.; Krištofová, Z. Diversity management: a necessary prerequisite for organizational innovations?. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.125-134. ISBN 978-80-7372-953-0.
  • Petrtyl, J.; Skalický, J.; Vacek, J. Agilní projektový management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
  • Leicherová, V.; Jiřincová, M.; Januška, M. EFFECT OF INPUT VALUES ON THE RESULTING COST OF EQUITY VALUE CALCULATED BY THE MODEL INFA. In Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. Vídeň : DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 2012, s.1059-1062. ISBN 2304-1382978-3-901509-91-9.