Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:SGS-2012-036
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2012-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem předloženého výzkumného projektu je řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky, především analýza některých podnikových procesů s využitím kvantitativních metod. Po odborné stránce je projekt rozdělen do tří tématických okruhů:
A) finanční analýza a oceňování podniků
B) kvantitativní modely popisu chování podniků
C) počítačová podpora analýz podnikových procesů.
Tyto okruhy jsou pokryty šesti konkrétními úkoly, které zároveň představují jednotlivé cíle projektu a jsou zaměřeny na analýzu finančního zdraví podniku, oceňování podniku kapitálovými trhy, analýzu vlivu makroekonomických faktorů na vývoj podniku, konstrukci agentových modelů chování bankovních firem, popis podnikového sektoru v rámci DSGE modelů a počítačovou podporu analýz podnikových procesů, především s ohledem na jejich 3D vizualizaci.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Polívka, M.; Martinčík, D.; Burešová, V. Společenská odpovědnost v evropském a českém cukrovarnictví. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč.129. č.5-6, s.188-191, ISSN 1210-3306.
  • Mičudová, K.; Eichlerová, D. OČEKÁVÁNÍ STUDENTŮ VERSUS REALITA NA TRHU PRÁCE V KARLOVARSKÉM KRAJI. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.35-39, ISSN 1214-9187.
  • Mičudová, K. SROVNÁNÍ SPOLEHLIVOSTI PREDIKČNÍCH MODELŮ PŘI PŘEDVÍDÁNÍ ÚPADKŮ ČESKÝCH PODNIKŮ. Auspicia, 2013, roč.10. č.2, s.35-41, ISSN 1214-4967.
  • Lukáš, L. Metody oceňování podniků typu DCF a jejich numerická realizace pomocí sw Mathematica. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.35-43, ISSN 1805-0603.
  • Lukáš, L. Editorial. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.2-3, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Mičudová, K. Multikolinearita v podnikových modelech. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl II.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.245-251. ISBN 978-80-7435-367-3.
  • Svoboda, M. Stock Market Modelling Using Markov Chain Analysis. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.551-557. ISBN 978-80-7372-953-0.
  • Svoboda, M.; Lukáš, L. Application of non-homogeneous Markov chain analysis to trend prediction of stock indices. In Mathematical Methods in Economics 2013: 31st International Conference: Proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.881-886. ISBN 978-80-87035-76-4.
  • Mičudová, K. Úpadky podniků v ČR a klíčové proměnné pro jejich včasnou predikci. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s.370-379. ISBN 978-80-245-1959-3.
  • Lukáš, L. Basic comparative macroeconomic analysis using differential geometry approach. In Book of Proceedings 2nd International Scientific Conference Economic and Social Development. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2013, s.526-532. ISBN 978-961-6825-73-3.
  • Lukáš, L. Some connections between bankruptcy models and their new possibilities. In Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s.321-330. ISBN 978-80-245-1959-3.
  • Lukáš, L.; Hofman, J. Quantitative measurement of operational complexity of supplier-customer system with time and volume flow variations by entropy. In Recent Researches in Applied Economics & Management, Proceedings of 5-th Int.Conf. AEBD'13. Athens : WSEAS Press, 2013, s.135-140. ISBN 978-960-474-323-0.
  • Lukáš, L. Analytic comparison of 3-D macroeconomic trajectories of Visegrad countries - CZ, HU, PL, and SK. In Recent Researches in Applied Economics & Management, Proceedings of 5-th Int.Conf. AEBD'13. Athens : WSEAS Press, 2013, s.141-144. ISBN 978-960-474-323-0.
  • Hofman, J.; Lukáš, L. Measurement of operational complexity of supplier-customer system using entropy ? a case study. In Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.267-272. ISBN 978-80-87035-76-4.
  • Lukáš, L. Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model. In Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.546-551. ISBN 978-80-87035-76-4.
  • Lukáš, L. Contribution to financial distress and default modeling and new 2-D aggregated model - SME case studies. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná : Silesian University, 2012, s.530-535. ISBN 978-80-7248-779-0.
  • Gangur, M.; Martinovský, V. A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning and Applied Informatics Conference Proceedings. Nitra, Slovakia : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012, s.103-109. ISBN 978-80-558-0092-9.
  • Lukáš, L. Bankrotní modely založené na podnikových účetních datech - obecný pohled, souvislosti, nový 2-D agregovaný pravděpodobnostně orientovaný model a ilustrace použití. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0100-0.