České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:IAA311230901
Poskytovatel:GA AV
Období řešení:2009-2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Pohraničí Česka se během 90. let 20. století zásadně změnilo. Do určité míry se omezila periferní poloha, určité úseky (zejména k Německu a Rakousku) patří dokonce mezi exponované. Za milníky nedávného vývoje lze považovat přistoupení ČR do Evropské unie a následně zapojení do Schengenského prostoru. Právě výzkum těchto neopakovatelných událostí, resp. jejich objektivní dopady i subjektivní vnímání je předmětem projektu.
Cílem projektu v analytické rovině je deskripce aktuální situace ve středoevropském kontextu s využitím relevantní datové základny včetně realizace řady vlastních empirických (sociologických) šetření v tuzemsku i zahraničí. Záměrem navazující syntetické části je přispět k obohacení a prohloubení teoretické základny geografické organizace obecně a problematiky pohraničí konkrétně.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Šumava. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 185s. ISBN 978-80-7380-404-6.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Das Verbraucherverhalten im bayerisch-tschechischen Grenzraum nach Schengen. GeoScape, 2010, roč.5. č.Suppl., s.118-127, ISSN 1802-1115.
  Kapitoly v knize
  • Havlíček, T.; Jeřábek, M.; Dokoupil, J. The Schengen Phenomenon—Fact or Fiction?. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.49-65. ISBN 978-3-319-63015-1.
  • Dokoupil, J.; Havlíček, T.; Jeřábek, M. Development in the Border Areas as Part of the European Integration Process. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.37-48. ISBN 978-3-319-63015-1.
  • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J. Introduction. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.1-13. ISBN 978-3-319-63015-1.
  • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J. Conclusions: The Borderlands After Schengen—Self-sufficient, Oscillatory and/or Transit Regions?. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.229-239. ISBN 978-3-319-63015-1.
  • Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Quality of Life and Cross-Border Relations in Selected Czech Euroregions. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.179-196. ISBN 978-3-319-63015-1.
  • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J. Euroregions as a Platform for Cross-Border Cooperation. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.67-91. ISBN 978-3-319-63015-1.
  • Preis, J.; Kaňka, L. Analýza přeshraničních projektů na česko-bavorské hranici (2008-2011). Euroregion Šumava, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, s.136-139. ISBN 978-80-7380-404-6.
  • Kaňka, L. Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Euroregion Šumava, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, s.131-135. ISBN 978-80-7380-404-6.
  • Dokoupil, J.; Kopp, J. Shrnutí výsledků a závěry. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.148-160. ISBN 978-80-261-0089-8.
  • Dokoupil, J. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und regionale Entwicklung im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Impulse und Barrieren. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimension, Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s.173-180. ISBN 978-3-935052-88-7.
  • Matušková, A. Historicko-demografický pohled na Domažlicko a Tachovsko. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.112-124. ISBN 978-80-261-0089-8.
  • Matušková, A. Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive, Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s.121-140. ISBN 978-3-935052-88-7.
  • Novotná, M.; Najman, J.; Bičík, I. Změny ve využívání území na česko-bavorské hranici v období 1990 - 2006. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.23-46. ISBN 978-80-261-0089-8.
  • Kopp, J.; Holický, J. Vliv česko-bavorské hranice na ekohydrologickou kvalitu vodních toků. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.56-76. ISBN 978-80-261-0089-8.
  • Kopp, J.; Dokoupil, J. Cíle a metodika výzkumu. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.16-22. ISBN 978-80-261-0089-8.
  • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Chování spotřebitelů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu. Regionální výzkum v česko-německém pohraničí, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010, s.111-119. ISBN 978-80-7414-236-9.
  Postery, přednášky
  • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Česko-bavorské pohraničí po Schengenu - reflexe situace obyvateli pohraničí. 2011.
  • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Česko-bavorské pohraničí po Schengenu – reflexe situace obyvateli pohraničí. 2011.
  • Matušková, A.; Rousová, M. he Impacts of Marginalization and Globalization on the Example of Czech-Germany-Austrian Borderland in the Area of the Former Iron Curtain. 2011.