Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:FRVŠ A-1862/2012
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Záměrem projektu je vybavení počítačové učebny novým softwarovým vybavením pro podporu výuky kvantitativních exaktních metod v ekonomii. Realizace projektu podpoří výuku celé řady předmětů v prezenční a kombinované formě studia. Jedná se o modernizaci stávajícího používaného SW vybavení, jež svými parametry nepodporuje řešení zejména rozsáhlejších praktických problémů a proto se neuvažuje o jeho dalším využití pro podporu výuky.

Vybavení počítačové učebny novým moderním a již ověřeným SW zvýši kvalitu, srozumitelnost a tím i efektivnost výuky v uvažovaných podporovaných exaktních předmětech a v neposlední řadě přispěje k prohloubení praktických znalostí studentů a osvojení jejich praktických dovedností při řešení reálných problémů z praxe. Současně se vytvoří předpoklady pro potřebné inovace obsahu řady celé řady dotčených předmětů, vyučovaných na fakultě.

Výstupy projektu lze popsat v následujících bodech:
- Počítačová učebna s nainstalovaným funkčním SW Mathematica s rozšiřujícími moduly, napojeným na Mathematica Network server, instalovaný a zprovozněný Mathematica Network server.
- Nainstalovaný SW Mathematica s rozšiřujícími moduly na osobních počítačích 9 vyučujících dotčených předmětů
- Zahrnutí praktického použití SW Mathematica do studijních plánů cvičení dotčených předmětů
- Ukázkové výukové objekty a řešené přiklady vytvořené v SW Mathematica