Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Číslo projektu:TD03000343
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitel vytvoří ekohydrologickou geodatabázi mikrostruktur měst Plzeň a Ústí nad Labem v prostředí GIS. Pro území obou měst budou vytvořeny specializované mapy s odborným obsahem (struktura ploch z hlediska evapotranspirace, infiltrace a odtoku, zonace ekohydrologické kvality území města, lokalizace zlepšujících opatření) a vytvořen manuál ekohydrologického managementu mikrostruktur městské krajiny.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Kopp, J.; Raška, P.; Vysoudil, M.; Ježek, J.; Dolejš, M.; Veith, T.; Frajer, J.; Novotná, M.; Hašová, E. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 165s. ISBN 978-80-261-0719-4.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M. New types of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside, 2017, roč.9. č.1, s.145-162, ISSN 1803-8417.
  • Kopp, J. Voda ve městech – výzvy a řešení pro 21. století. Geografické rozhledy, 2017, roč.27. č.1, s.8-11, ISSN 1210-3004.
  • Kopp, J. Aktuální trendy ekohydrologického managementu měst – případová studie Plzně. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.Special Issue, s.51-62, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Kopp, J.; Ježek, J. Experience of Czech cities with the implementation of ecohydrological management. In Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Graz : Institut für Geographie und Raumforschung, 2018, s.53-60. ISBN 978-3-9502276-7-3.
  • Kopp, J.; Frajer, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Veith, T. Ecohydrological parametrisation of the urban landscape in the process of planning the blue-green infrastructure (ICUD-0489). In Conference Proceedings - 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage. Praha : IWA/IAHR, 2017, s.1974-1977. ISBN neuvedeno.
  • Kopp, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Vysoudil, M.; Frajer, J. Tvorba katalogu mikrostruktur městské krajiny pro potřeby ekohydrologického managementu na příkladu Plzně a Ústí nad Labem. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016, s.26-34. ISBN 978-80-7394-619-7.
  Odborné mapy
  • Novotná, M.; Frajer, J.; Kopp, J.; Hřebřinová, T. Nepřímé vlastnosti ekohydrologických mikrostruktur města Plzně – Riziko znečištění odtékající vody a ekosystémové služby. 2017.
  • Novotná, M.; Kopp, J.; Frajer, J.; Hřebřinová, T. Návrh lokalizace ekohydrologických opatření na území města Plzně – Ekohydrologická kvalita toků a lokalizace problémových ploch. 2017.
  • Novotná, M.; Frajer, J.; Kopp, J.; Hřebřinová, T. Ekohydrologická zonace a mikrostruktury města Plzně – Koeficient odtoku, infiltrace a evapotranspirace. 2017.