Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku - pilotní studie


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:100173881
Poskytovatel:MMR
Období řešení:2014-2014

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Klíčové body projektu zahrnují analýzu potřebnosti projektu a komparativní analýzu motorické úrovně dětí prvních tříd základních škol v Karlovarském kraji a regionu Chemnitz. Výsledky tohoto projektu budou využity k přípravě mezinárodního intervenčního projektu zaměřeného na zlepšení zdraví a motorické úrovně u dětí a mládeže. Zvýšení kvality i intenzity přeshraniční spolupráce by mělo také pozitivně působit na snížení zdravotních rizik, souvisejících s inaktivním životním stylem obyvatelstva obou regionů.
Na projektu se podílejí vědečtí pracovníci Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Katedry sportovní medicíny a biologie při TU Chemnitz, dále učitelé prvních tříd základních škol v Karlovarském kraji a regionu Chemnitz. Nedílnou součástí celého projektového týmu jsou rovněž studenti Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Institutu aplikované kineziologie při TU Chemnitz.