Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2016-057
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je aplikace kvantitativních metod v ekonomii. Práce s metodami je řešena z více pohledů,
které vymezují i několik okruhů řešení vlastního projektu. V první oblasti se projekt zabývá aplikací
kvantitativních metod zejména z oblasti statistiky, popř. dolování dat na měření úspěšnosti transformace české ekonomiky ve srovnání se ekonomikami zemí SVE. Druhým tematickým okruhem je analýza možností automatického generování úloh z oblasti kvantitativní ekonomie a výzkum možností
implementace automatického generátoru jako SaaS řešení v cloudu.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Gangur, M.; Plevný, M.; Sova Martinovský, V. Automatické parametrizované generování úloh a testů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 120s. ISBN 978-80-261-0770-5.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Vojtko, V.; Rolínek, L.; Plevný, M. System dynamics model of crises in small and medium enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2019, roč.32. č.1, s.168-186, ISSN 1331-677X.
  • Sova Martinovský, V. Cloud Computing: Vývoj a současný stav. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.2, s.10-17, ISSN 1805-0603.
  • Plevný, M. Influence of the Fare Funding Type on Public Transport Demand – Case of Pilsen. Administratie si Management Public, 2017, roč.Neuveden. č.28, s.45-65, ISSN 1583-9583.
  • Martinčík, D.; Jarý, Č.; Šlechtová Sojková, O. Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.54-66, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Svoboda, M.; Gangur, M. Using of Markov chains with varying state space for predicting short-term of the share price movements. In 35-th International Confernce Mathematical Methods in Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.749-754. ISBN 978-80-7435-678-0.
  • Plevný, M. The Economic Impacts of Applying the Act on Public Procurement as Seen from the Contracting Authority Point of View. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.447-455. ISBN 978-80-7494-349-2.
  • Martinčík, D. Managerial Utility in DSGE Model. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.63-70. ISBN 978-80-7494-349-2.
  • Mičudová, K. The structure of limited liability companies with low registered capital. In PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART 2: EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.61-69. ISBN 978-80-210-8609-8.
  • Ircingová, J.; Martinčík, D. GUESSS – Comparison of the Survey Results from the Czech Republic, Germany and World. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC, Chemnitz · Lößnitz, 2017, s.71-80. ISBN 978-3-86367-051-1.
  • Nový, M. THE THREATS TO CROSS-BORDER COOPERATION IN 2017 FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER SURPLUS AND PRODUCER SURPLUS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m. b. H., 2017, s.109-115. ISBN 978-3-86367-051-1.
  • Nový, M. MACROECONOMIC AND MICROECONOMIC IMPLICATIONS OF GLOBALIZATION AND PUBLIC CHOICE THEORY. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2017, s.1772-1780. ISBN 978-80-8154-212-1.
  • Říhová, P.; Svoboda, M. Comparison of algorithmic trading using the homogeneous and non-homogeneous Markov chain analysis. In PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART 2 : EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2017:. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.223-231. ISBN 978-80-210-8609-8.
  • Říhová, P.; Lukáš, L. Entropy Based Measures Used in Operation Complexity Analysis of Supplier-Customer Systems. In 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.638-643. ISBN 978-80-7435-678-0.
  • Mičudová, K.; Lukáš, L. Early Exercise Premium and Boundary in American Option Pricing Problem. In 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.442-447. ISBN 978-80-7435-678-0.
  • Jarý, Č.; Martinčík, D. Faktory restrukturalizačního procesu v období transformace české ekonomiky. In Trendy v podnikání 2016 Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-10. ISBN 978-80-261-0648-7.
  • Gangur, M. THE QUIZ QUESTIONS WITH AUTOMATICALLY GENERATED IMAGES. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.87-97. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
  • Plevný, M.; Gangur, M. On the Possibility of Solving the Problem of Automatic Generation of Images in Quiz Questions. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.385-395. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
  • Nový, M. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT OF MAXIMIZING CONSUMER SURPLUS AND PRODUCER SURPLUS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2016, s.1563-1570. ISBN 978-80-8154-191-9.
  • Plevný, M.; Gladavská, L. Argumentation-Based Multiple Criteria Decision Problem with Qualitative Scales as an Alternative to Quantitative Multiple Criteria Decision Problem. In Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : Letra Interactive, s.r.o., 2016, s.309-315. ISBN 978-80-972328-0-1.