Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:VS-17-020
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2017-2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen na podporu pedagogické práce akademických pracovníků formou vytvoření vysokoškolských učebnic. Přínos projektu spočívá ve vzniku tří vysokoškolských učebnic zaměřených konkrétně tematicky na:
Operativní management podniku
Statistické metody zpracování dat
Problematikou neziskového sektoru a jeho stávajících aspektů v oblasti managementu a financí
Publikace studenti využijí nejen v rámci studia konkrétních předmětů, ale též při zpracování kvalifikačních prací.
Zároveň je tvorba učebnic podstatnou součástí výstupů pro přístup k habilitačnímu řízení. Tento projekt zaměřený na podporu inovace výuky, publikační činnosti i kvalifikačního rozvoje zaměstnanců je zcela v souladu s dlouhodobými záměry FEK i ZČU.

    PUBLIKACE:

    Monografické publikace
    • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : GRADA, 2018. 203s. ISBN 978-80-247-3075-2.
    Učební texty, skripta
    • Svoboda, M.; Gangur, M.; Mičudová, K. Statistické zpracování dat. Plzeň : Západo£eská univerzita v Plzni, 2019. 199s. ISBN 978-80-261-0883-2.